Pokyny k obřadům Svatého týdne (do reforem r. 1955)

Pokyny k obřadům Svatého týdne
(do reforem r. 1955)

Svatý týden se začíná Květnou nedělí. Před zpívanou mší
sv. se světí ratolesti, které se položí na oltářní kredenc, stojící na
epištolní  straně  oltáře.  Také  věřící  mívají  v  rukou  ratolesti.
Přichystá se kříž k průvodu  a fialové  korouhve. Kříž je  zahalen
fialovou rouškou. Na oltáři hoří šest svící. Kněz oblékne fialový
pluviál,  asistující  knězi  mají  fialové  dalmatiky,  nejsou­li,  tedy
jáhen  si  oblékne  štolu  a  manipul,  podjáhen  pouze  manipul.
Celebrant kromě pluviálu má ovšem také humerál, albu a štolu. K
oltáři  nesou  ministranti  misál,  kropenku,  kříž  k  průvodu  a
korouhve,  kostelník  kadidelnici  a  loďku.  Nosiči  korouhví  se
postaví  u  oltáře  tak,  aby  nezakrývali  lidu  pohled  na  oltář.  Po
stranách  kříže se  nesou  hořící svíce.  Kněz  po  »asper­ges«  a  po
modlitbách  přistoupí  k  oltáři  na  epištolní  stranu,  kostelník  s
kadidelnicí  zaujme  místo  vedle  kredenčního stolku,  kam se  též
postaví ministrant s kropenkou. Když kněz okouří ratolesti, položí
kostelník  ratolest  určenou  pro  kněze  doprostřed  oltáře.  Potom
kněz rozdává ratolesti lidu. Lid má přijímat z jeho rukou ratolesti
vkleče  a  políbit  ji.  Když  kněz  rozdá  ratolesti,  modlí  se  další
modlitby.  Ve  větších  kostelích  bývají  při  tomto  obřadu  v
presbytáři také zpěváci, kteří knězi odpovídají. I těmto zpěvákům
dá kněz posvěcené ratolesti.
Potom se seřadí průvod. V čele se nesou korouhve, za
nimi jde školní mládež, zpěváci, potom se nese kříž a světlo. Je­li
asistence, nese kříž podjáhen, potom jde kněžstvo s asistencí, za
ní lid. Všichni mají v rukou ratolesti. Při průvodu se zvoní zvony.
Obejde se kostel a při návratu vejdou do kostela nosiči korouhví,
školní mládež a zpěváci. Zpěváci se zastaví uvnitř kostela u dveří
a  kostelník  zavře  dveře.  Duchovenstvo  s  ministranty  a  lid
zůstanou venku přede dveřmi. Kněz zazpívá střídavě se zpěváky
chvalozpěv.  Potom  zatluče  kněz  ramenem  kříže  na  dveře,
kostelník  je otevře  a ostatní  průvod  vejde  do chrámu.  Kněz
odejde  do sakristie,  nosiči  postaví  kříž a korouhve  na příslušná
místa. Lid však zůstane v kostele. Ihned potom začne mše sv., při
níž se  zpívají pašije podle sepsání sv. Matouše. Zpívají­li pašije
jáhnové,  drží  celebrant  po  celou  dobu  pašijového  zpěvu  v  ruce
ratolest. Zpívají­li  pašije  zpěváci  na  kůru,  drží ratolesti  u  oltáře
všichni přisluhující, celebrant však ji bere jen při čtení evangelia.
Po mši sv. není požehnání.

V pondělí a v úterý po Květné neděli se slouží mše sv.
ve fialové barvě. V úterý se čtou pašije podle sepsání sv. Marka,
ve  středu  podle  sepsání  sv.  Lukáše.  Ve  středu  se  konávají  ve
větších  kostelích  v  podvečer  temné  hodinky.  Kostelník  připraví
trojhranný  svícen,  postaví  jej  uprostřed  presbytáře  a  na  svícen
zabodne  14 svíček  ze surového  vosku.  Uprostřed  je  větší svíce
bílá.  Na  oltář  dá  šest  svící  také  ze  surového  vosku.  Všechny
svíčky  se  rozsvítí.  Kostelník  se  postaví  se  zhasinadlem  poblíž
trojhranu  a  po  každém  žalmu  zhasne  jednu  svíčku,  počínaje
nejdolejší svíčkou  vlevo. Nakonec  hoří jen  bílá svíce  uprostřed.
Po  chvalozpěvu  »Benedictus«  odnese  kostelník  hořící  svíci  za
oltář.  Po  ukončení  hodinek  se  dá  znamení  klapačkou  a  hořící
svíce se postaví opět na trojhran. Kostelník si napřed domluví s
knězem znamení, aby věděl, kdy má svíčky zhasínat. Po ukončení
hodinek odstraní kostelník trojhran, s oltáře sejme svíčky a nasadí
normální svíčky  bílé.  Kříž  na  hlavním  oltáři se  zahalí  rouškou
bílou  místo  dosavadní  fialové.  Oltář se  lehce  ozdobí,  zavěsí se
bílá antipendium, dá přehoz přes pultík a upraví kredenční stolek.
Vedle  zvonku se  položí  klapačka. Vedle  hlavního  oltáře  nebo  v
některé kapli se upraví oltář, který má svatostánek. Tento oltář se
ozdobí květinami a na oltář se postaví šest svícnů se svícemi, kříž
se  zahalí  bílou  rouškou,  ale  je  možno  ponechati  také  roušku
fialovou. Na tomto oltáři nemají být relikviáře. Na jeho stupně se
položí koberec a s oltáře se odstraní mešní tabulky. Svatostánek
se  otevře  a rozloží se  v  něm  čistý  korporál.  To  učiní  kněz.  Na
oltář  se položí  bursa  s korporálem.  Tomuto  oltáři  se říká
Getsemanská zahrada.
Zelený čtvrtek.
V sakristii si kostelník nachystá lepší
bílá mešní roucha, bude­li  asistence, také dalmatiky. Připraví se
ještě jeden kalich s patenou a pallou a rouškou na jeho zahalení.
Tento kalich se postaví na oltářní kredenc v presbytáři mezi dva
svícny se svícemi.  Není­li  asistence,  postaví se  tento  kalich  na
evangelní  straně  oltáře  blíže  k  svatostánku.  Poblíž  oltáře  se
připraví baldachýn a kostelník si zajistí nosiče. Rozdělá se oheň
do dvou kadidelnic. Připraví se bílý pluviál a tři velké hostie na
kalich ke mši sv. Do kropenky dá kostelník místo kropáče svazek
kočiček,  které  byly  posvěceny  na  Květnou  neděli.  Na  oltáři se
rozsvítí šest svící a také svíčky na oltářní kredenci. V tento den se
slouží jediná mše sv., i když je u kostela více kněží. Mše sv. bývá
zpravidla zpívaná nebo slavná. Oltář se okuřuje. Při »Gloria« se
slavně  vyzvání  na  věži,  zvoní se  oltářními  zvonky i  zvonkem  u
sakristie. Po »Gloria« odstraní kostelník od oltáře zvonky a šňůru
od zvonku u sakristie kostelník uváže, aby se jí nemohlo použít.
Při  evangeliu,  je­li  asistence, se  nedrží svíce.  Místo  zvonku se
užívá  klapaček.  Po  přijímání  kněze  bývá společné sv.  přijímání
věřících.  Po  sv.  přijímání  rozsvítí  kněz  svíčky  na  oltáři
»Getsemanská zahrada«. Na tento oltář nebo před ním se připraví
lampa  pro  věčné  světlo.  Jakmile  dočetl  celebrant  poslední
evangelium, přinese kostelník k oltáři bílý pluviál, kadidelnice a
velům.  U  oltáře  odloží  celebrant  ornát  a  manipul,  oblékne  si
pluviál  a  nasype  kadidlo  na  oheň  obou  kadidelnic.  To  učiní
ovšem  jen  tehdy,  je­li  postaráno  o  dva  asistenty  nebo schopné
thuriferáře, kteří budou při průvodu okuřovat Nejsvětější svátost.
Jinak stačí jen jedna  kadidelnice  a  pak  kostelník  okuřuje sám  v
průvodu  Nejsvětější svátost.  Když  celebrant  okouřil  Nejsvětější
svátost uloženou v kalichu, vloží mu kostelník na ramena velům a
kněz  jde  pro  kalich.  Zatím se seřadí  průvod.  V  jeho  čele  nese
ministrant křížek a nosiči se postaví s baldachýnem před oltář tak,
aby kněz mohl ihned pod něj vejít. Při průvodu klepají ministranti
klapačkami. Průvod jde kostelem k oltáři Getsemanské zahrady a
Nejsvětější svátost se  okuřuje  tak,  jak  bylo stručně  vylíčeno.  V
Gatsemanské  zahradě  postaví  kněz  kalich  na  oltář,  sejde  k
dolnímu stupni, kostelník sejme s jeho ramenou velům a ihned je
složí.  Kněz  okouří  kalich  a  uloží  jej  s  Nejsvětější  svátostí  do
svatostánku. Průvod se pak vrací k hlavnímu oltáři, kněz ovšem
již nejde pod baldachýnem, ani není okuřován. Nosiči baldachýnu
kráčejí s kostelníkem za knězem. U hlavního oltáře kněz napřed
poklekne, ostatní asistence také klekne a zůstane klečet. Celebrant
vstane, vyjme ze svatostánku Nejsvětější svátost oltářní, okouří ji,
vezme velům a jde v témž pořádku jako při prvém průvodu znova
do  Getsemanské  zahrady.  Tam  se  uloží  za  stejných  poct
Nejsvětější svátost do svatostánku. V tu chvíli rozsvítí kostelník
světlo věčné lampy u Getsemanské zahrady. Kněz potom odejde
po  krátké  modlitbě  do  sakristie.  U  hlavního  oltáře  se  nekleká,
nýbrž všichni se jen ukloní před křížem. Kostelník zhasne světlo
ve  věčné lampě  u  hlavního  oltáře. V Getsemanské  zahradě  hoří
svíce  po  celý  den,  i  když  je  kostel  zavřen.  U  tohoto  oltáře  má
klečeti stále jeden ministrant v adoraci. Ministranti se střídají. U
Getsemanské  zahrady  se  kleká  na  obě  kolena.  Když  kostelník
zhasl  světlo  ve  věčné  lampě  před  hlavním  oltářem,  zhasne  též
všechna světla  na tomto  oltáři. Kněz  odloží  v sakristii  pluviál  a
štolu,  vezme si fialovou štolu,  odejde s  ministrantem  k  oltáři  a
modle se snímá s oltáře plátna, při čemž mu posluhuje kostelník.
Když sňal  plátna,  omývá  kněz  oltářní  desku svěcenou  vodou  a
svěcenými  ratolestmi  z  Květné  neděle.  Totéž  vykoná  u  všech
ostatních  oltářů  kromě  oltáře  v  Getsemanské  zahradě.  Oltáře
zůstanou  obnaženy  až  do  Bílé  soboty.  Po  odhalení  oltářů  se
odstraní bílá rouška s kříže hlavního oltáře  a kříž se  zahalí  zase
fialovou rouškou. Na hlavním oltáři zůstane svatostánek otevřen.
Po ukončení obřadů a uložení rouch v sakristii odnese kostelník
na faru všechny bohoslužebné nádoby a tam je kněz vyčistí, také
nádobky se sv. oleji.
V poledne se již nezvoní,  ani večer  klekání,  nýbrž
nahradí je se klapáním klapaček a řehtáním řehtaček. Konají­li se
v  podvečer  temné  hodinky,  upraví  se  vše  tak  jako  ve  středu,
jenom hlavní oltář  zůstane obnažen. Večer bývá v Getsemanské
zahradě pobožnost. Kněz se obléká v rochetu, štolu a bílý pluviál.
Kadidla není třeba, neboť se Nejsvětější svátost nevystavuje. Po
pobožnosti se zhasnou svíce a kostel se uzavře.
Boží hrob se  upravuje  zpravidla u některého postranního oltáře,
nejlépe blízko vchodu do kostela. Boží hrob musí být důstojný a
vkusný.  Na  oltáři  musí  být  trůn  pro  Nejsvětější  svátost  oltářní
anejméně dvanáct svící, které hoří od chvíle, kdy je přinesena a
vystavena  Nejsvětější  svátost,  to  jest  od  Velkého  pátku  až  do
Vzkříšení. V noci  z pátku na sobotu se světla  zhasínají,  a to po
večerní  velkopáteční  pobožnosti,  konané  u  Božího  hrobu.
Nedávejte  kolem  Nejsvětější  svátosti  elektrické  žárovky.  Lépe
jest osvětliti sám oltář a Nejsvětější svátost ozářiti reflektory. Na
Boží hrob se dává hodně rostlých květin v květináčích. Ve spodní
části  oltáře  se  upraví  místo  pro  mrtvé  tělo  Kristovo.  Tělo  se
zahaluje  bílým  průsvitným  závojem.  Tlumená  světla  a  květiny
zvýší  dojem.  Kolem  Božího  hrobu  se  postaví  větší  stromky,
doporučuje se hodně zeleně. Na stupně oltáře se natáhne koberec,
také  před  oltář.  Na  podstavec  trůnu  na  oltáři  a  ve  svatostánku
tohoto  oltáře  se  rozestře  čistý  korporál.  Někde  se  přenáší
Nejsvětější svátost  večer  do  Getsemanské  zahrady.  Na  oltář se
postaví  bílá  bursa  s  korporálem.  Před  oltář  se  dá  klekátko  a
doporučuje se postaviti před oltář mřížku.
Velký pátek.
Je to den největšího smutku věřícího lidu,
neboť  Kristus  Pán  skonal  na  kříži  přehořkou  smrtí.  Ráno  se
nezvoní  klekání,  nýbrž  klepe  se  klapačkami  nebo  řehtá
řehtačkami.  Hlavní  oltář  zůstane  obnažen,  nezavěšuje se  na  něj
antipendium.  Na  oltář se  postaví šest svící  ze surového  vosku.
Oltářní  kříž  je  zakryt fialovou  nebo  černou rouškou.  Na  oltářní
stůl (mensu) se  postaví ještě jeden  kříž,  zahalený fialovou  nebo
černou  rouškou  a opře se o svatostánek.  Oltářní  stupně  se
nepokrývají  kobercem,  ale rozloží se tam tolik  polštářků,  kolik
bude  u  oltáře  kněží.  Bude­li  asistence,  postaví  kostelník  do
presbytáře  vysoký  pultík.  Kredenční  stolek  stojí  na  evangelní
straně, položí se na něj bílá mapa (oltářní plátno), černá bursa s
korporálem, purifikatorium, konvičky s vínem a vodou, ručníček­
lavabo,  pultík s  misálem,  monstrance  a  bílý  průsvitný  závoj  na
monstranci.  V  presbytáři,  nejlépe  v  jeho  středu  před  mřížkou,
jejíž dvířka jsou otevřena, rozestře se fialové sukno a na ně se dá
polštářek.  Na  polštářek se  totiž  položí  k  uctívání  kříž,  až  bude
V Getsemanské zahradě se rozsvítí svíčky, jakmile se
otevře  kostel.  Poblíž  tohoto  oltáře se  postaví  baldachýn.  Nosiči
musí  být  připraveni.  Vedle  Božího  hrobu  se  postaví  asi  dvě
stolice,  potažené  černým  suknem,  a  i  tam  se  dá  polštářek,  na
němž  bude  položen  kříž  k  uctívání  Kristových  ran.  V
Getsemanské  zahradě hned od rána  adorují ministranti. Jest tam
připraveno  velům,  dva svícny  a  klapačky.  Na  hlavním  oltáři se
nerozsvěcují  svíčky.  V  sakristii  se  uchystá  černý  ornát,  a  je­li
asistence, též dalmatiky a kromě toho černý pluviál.
Velkopáteční obřady. Kněz se obléká k oltáři v černé
mešní  roucho  jako  při  zádušní  mši  sv.  Asistence  se  obléká  do
černých dalmatik. Ministranti jsou v černých komžích. Když jde
kněz k oltáři, nedává se zvonem znamení. U oltáře kněží padnou
na tvář na oltářní stupně a chvíli rozjímají o utrpení Páně. Když
kněz  povstane,  vezme  kostelník  s  určeným  ministrantem  s
kredence mapu (oltářní plátno), která je přeložena po délce na půl
a položí ji na oltář tak, aby přední polovice oltářní mensy zůstala
nezakryta.  Potom  postaví  na  epištolní  straně  oltáře  pultík  s
misálem. Kněz přečte z misálu dvě proroctví. Na kůru se zpívají
pašije podle sepsání sv. Jana a po nich se kněz modlí za všechny
stavy. Když dokončil modlitby, odloží ornát. Při tom mu pomáhá
kostelník. Ornát zůstane u oltáře. Kněz vezme kříž postavený na
oltáři,  odhaluje  jej a zpívá:  »Ejhle,  dřevo  kříže,  na němž pněla
spása světa«.  Když je kříž úplně  odhalen,  odnese  kněz kříž na
připravené místo v presbytáři (má odložiti také obuv), položí kříž
a  uctí  jej  políbením.  Po  něm  tak  učiní  asistující  kněží  a
ministranti,  naposledy  kostelník.  Potom  bývá  kázání.  Zatím
kostelník sejme roušky se všech křížů v kostele. Po této práci si
připraví oheň do kadidelnice, je­li asistence, do dvou kadidelnic.
Po kázání se zakryje plátnem celá plocha oltáře, rozsvítí se svíce
na  oltáři  a  všechny  svíce  v  Božím  hrobě.  V  Božím  hrobě  se
rozsvítí vůbec všechna světla. Kněz nebo asistující kněz připraví
na  oltář  korporál,  purifikatorium  a monstranci,  bursu  postaví  na
evangelní straně. Kostelník  přenese misál  na  evangelní stranu  a
postaví jej blíže k svatostánku. Po kázání, (nebylo­li kázání, tedy
hned po uctívání sv. kříže) oblékne celebrant opět manipul a ornát
a jde s přisluhujícími k oltáři v Getsemanské zahradě, vyjme zde
ze svatostánku  kalich se sv.  hostiemi  a  okouří  jej.  Kadidelnice
nesou  asistující,  nejsou­li  asistující,  nese  jedinou  kadidelnici
kostelník. Potom vloží kostelník na  celebranta velům  a ihned se
seřadí  k  průvodu.  V  čele  je  nesen  nezahalený  kříž,  ministranti
dávají  znamení  klapačkami,  asistující  nebo  kostelník  okuřuje
Nejsvětější svátost,  kterou  nese  kněz  pod  baldachýnem.  Průvod
jde k hlavnímu oltáři. Tam kněz okouří nejprve kalich, když před
tím kostelník sňal s kněze velům. Potom celebrant slouží mši sv.
darů  předposvěcených.  Kněz sejme s  kalicha roušku,  položí sv.
hostie u kalichu, nalije do něho víno  a vodu, nasype kadidlo do
kadidelnice  a  okuřuje  Nejsvětější  svátost.  Kněz  se  neokuřuje.
Ihned  potom si  kněz  omývá ruce  na  epištolní straně  oltáře  dole
pod stupni.  Odejde  do středu  oltáře  a  zazpívá  »Pater  noster«  a
modlitbu  »Libera«.  Potom  pozvedne  jednou  rukou  sv.  hostii  a
ministrant  dává  klapačkou  znamení  jako  při  pozdvihování.  Sv.
hostie se však neokuřuje. Po modlitbě kněz poklekne a vezme sv.
hostii jako při přijímání při mši sv. a recituje: »Domine, non sum
dignus«.  Při  tom  ministranti  dávají  znamení  klapačkou.  Potom
kněz  přijme sv.  hostii  a  z  kalicha směs  vína  a  vody.  Třetí sv.
hostii  vloží  kněz do monstrance,  vyčistí  kalich  a odloží  ornát.
Oblékne se do černého pluviálu, který zatím přinese kostelník ze
sakristie. Po  celý tento obřad je kostelník u oltáře s kadidelnici,
je­li  asistence,  s  dvěma  kadidelnicemi;  když  ovšem  odejde  do
sakristie  pro  pluviál,  odevzdá  kadidelnici  nebo  kadidelnice
ministrantům. Kněz okouří Nejsvětější svátost, kostelník vloží na
jeho ramena  velům  a opět se seřadí k  průvodu. V  čele je nesen
kříž.  Kněz  nese  monstranci  pod  baldachýnem.  Při  průvodu
okuřují  monstranci  asistenti  nebo  kostelník  a  ministranti  dávají
znamení  klapačkami.  V  Božím  hrobě  se  vystaví  Nejsvatější
svátost po okouření na trůn. Kostelník sejme s celebranta velům a
přisluhuje při okuřování. Je­li potřebí, přistaví kostelník schůdky.
Když  je  Nejsvětější  svátost  vystavena  na  trůně,  kněz  znova  ji
okouří  a  průvod  se  vrátí  do  sakristie.  Baldachýn  se  postaví  v
kostele  u  Getsemanské  zahrady.  Kostelník  zhasne  svíce  na
hlavním  oltáři  a  v  Getsemanské  zahradě,  kde  již  přestává
ministrantská  adorace;  od  té  chvíle se  adoruje  v  Božím  hrobě.
Zde také musí  hořet  věčná lampa. S  hlavního  oltáře se  odstraní
mapa a odnesou se svícny. Během dne se svícny vyčistí.
Jde­li  kostelník  kolem Božího  hrobu,  kleká  na  obě
kolena,  u  Getsemanské  zahrady  se  nyní  kleká  pouze  na  jedno
koleno. V poledne se nezvoní.
Konají­li se odpoledne temné hodinky, připraví se vše
jako na Zelený čtvrtek.
Na Velký pátek odpoledne bývá křížová cesta, ovšem
bez  požehnání.  Večer  bývá  u  Božího  hrobu  pobožnost,  po  níž
ukládá  kněz  Nejsvětější  svátost  do  svatostánku.  Přenáší­li  se
Nejsvětější  svátost  do  Getsemanské  zahrady,  nutno  tam  včas
rozsvítit svíce na oltáři, přichystati si kadidelnici a obstarati včas
nosiče  baldachýnu.  Průvod  jde  v  takovém  pořádku  jako  při
ranním přenášení Nejsvětější svátosti do Božího hrobu. Zůstává­li
Nejsvětější svátost v Božím hrobě, nepřipravuje se ani baldachýn
ani  velům  a  také  není  třeba  klapaček.  Kostelník  ovšem  přinese
kadidelnici, aby mohla být monstrance před uložením okouřena.
Po pobožnosti u Božího hrobu se zhasnou svíce a všechna světla
kromě věčné lampy. Klekání se nezvoní, nýbrž se dává znamení
jen  řehtačkami  a  klapačkami.  Kostelník  prohlédne  u  Božího
hrobu svíce a vymění je, je­li toho třeba.
Bílá sobota.
Klekání se ráno nezvoní, nýbrž dává se
znamení řehtačkami a klapačkami. Hlavní oltář se pokryje třemi
plátny,  jak  jest  předepsáno  pro  mši  sv.  Kostelník  použije  těch
pláten,  která  byla  sňata  na  Zelený  čtvrtek.  Na  oltář  se  dá  šest
svící. Na evangelní straně vedle oltáře se postaví veliký svícen s
velikonoční svící – paškálem, zatím bez zrn. Na oltářní stupně se
připraví zvonky. Do věčné lampy se nalije olej, ale věčná lampa
se nezapálí. V presbytáři se postaví vysoký pult a položí se naň
misál. Také na oltář se dá pultík. Zavěsí se fialové antipendium.
Na oltář se nedávají květiny. Na kredenční stolek se postaví dva
svícny se svícemi a připraví se tam fialový ornát a manipul.
Z křtitelnice se vylije voda do sakraria, mísa se vyčistí a
do polovice se naplní čistou vodou. Křtitelnice se naplňuje jen do
poloviny,  poněvadž  se  tento  obřad  opakuje  před  svatodušními
svátky. Stojí­li křtitelnice blízko oltáře, postaví se na oltář skřínka
se sv.  oleji,  dva  podnosy,  dva  ručníčky  a  na  podnos se  položí
chomáčky  vaty  a  dvě  lžičky.  Není­li  křtitelnice  blízko  oltáře,
postaví  se  vedle  ní  stolek  pokrytý  bílým  plátnem  a  všechny
vyjmenované věci se položí na tento stolek.
U hlavního vchodu do kostela se na menší stolek položí
bílá dalmatika, manipul a štola. Před kostelem se postaví hranička
dříví  dobře  vyschlého  a  do  ní se  vloží  dřevitá  vlna.  V sakristii
přichystá  kostelník  fialovou  štolu,  fialový  pluviál,  triangl,  na
podnos se dají staré zbylé sv. oleje a chomáčky vaty, kterých se
používalo ve styku se sv. oleji. Kromě toho se přichystá lucerna
se  svíčkou,  ovšem  nerozsvícenou,  další  podnos  se  zrny  pro
paškál,  prázdná  kadidelnice,  kropenka  se  svěcenou  vodou,
křesadlo,  loďka s  kadidlem  a  kříž  k  průvodu. Je­li  asistence,  je
nutno  pro  asistenci  přichystat  dalmatiky,  humerály,  alby  a
cingula, pro jáhna také fialovou štolu. V určenou dobu, zpravidla
mezi šestou  a sedmou hodinou ranní, se rozsvítí v Božím hrobě
svíce a všechna světla. Kněz ihned vystavuje na trůn Nejsvětější
svátost  oltářní.  Je­li  uložena  v  Getsemanské  zahradě,  rozsvítí
kostelník i tam světla. Kněz se oblékne v rochetu a bílou štolu; k
oltáři  ho  doprovází  kostelník  s  kadidelnicí  a  ministrant  s
klapačkou. Kněz vyjme Nejsvětější svátost ze svatostánku, okouří
ji,  kostelník  naň  vloží  velům.  Potom  se  přenese  Nejsvětější
svátost  do  Božího  hrobu.  Při  průvodu  se  Nejsvětější  svátost
okuřuje,  rovněž  u  Božího  hrobu  před  vystavením.  Je­li  však
Nejsvětější svátost uložena v Božím hrobě, není třeba vela, nýbrž
jen kadidelnice. Kostelník si rozdělá oheň pro tuto službu v druhé
kadidelnici. Když je Nejsvětější svátost  vystavena,  začíná ihned
adorace ministrantů. Po celý den se ministranti střídají, a proto je
potřebí, aby s nimi dobu střídání kostelník napřed vyjednal.
Obřady  na Bílou sobotu.  V sakristii si  celebrant
oblékne  humerál,  albu,  cingulum,  štolu  a  fialový  pluviál.  Je­li
asistence, obléknou si přisluhující kněží fialové dalmatiky a jáhen
také  štolu.  Ministranti  mají  fialové  komže.  Ihned  se  seřadí
průvod,  v  jehož  čele  je  nesen  kříž.  Jeden  ministrant  nese  na
podnose kadidlová zrna, druhý nese tácek se starými sv. oleji a s
chomáčky použité vaty, jiní ministranti nesou triangl, lucernu se
svíčkou  a  misál.  Potom  jde  celebrant  s  asistenty.  Kostelník  si
přichystá delší kleště, jimiž sebere žhavé oharky z hranice a vloží
je  do  kadidelnice.  Průvod  jde  kostelem  okolo  hlavního  oltáře,
před nímž se všichni ukloní, kolem Božího hrobu, před nímž se
kleká na obě kolena a všichni se ukloní. Průvod vyjde před kostel
ke hranici, kde se bude světit nový oheň. Ministrant s křížkem se
postaví proti knězi a ministrant s kadidlovými zrny po pravé ruce
celebrujícího  kněze.  Kněz  položí  na  hranici  staré  oleje  a
chomáčky  vaty  a  kostelník  výkrese  z  křesadla  jiskru.  Nemá se
zapalovat zápalkou. Když hranice hoří, modlí se kněz tři modlitby
nad  ohněm,  potom  vyndá  kostelník  kleštěmi  z  ohně  několik
žhavých  oharků  a vloží  je do kadidelnice.  Celebrant  nasype

kadidlo,  pokropí  oheň svěcenou  vodou  a okouří  jej. Kostelník
zapálí  od  posvěceného  ohně  svíčku,  kterou  má  připravenu  v
lucerně.  Musí  dát  pozor,  aby  svíčka  nezhasla.  Když  dohoří
hranice, rozhrabe kostelník oharky a zalije je vodou. Od žhavých
oharků v kadidelnici je možno již rozpálit další dřevěné uhlí nebo
černá  kolečka.  U  hranice spoluučinkují  zpěváci.  Potom se  opět
seřadí  průvod,  v  jeho  čele  zase  je  nesen  kříž,  průvod  vejde
hlavním  vchodem  do  kostela,  u  vchodu  odloží  kněz  fialový
pluviál  a  fialovou štolu,  oblékne si  bílý  manipul,  bílou štolu  a
dalmatiku. Je­li  asistent,  oblékne si  asistent  bílý  manipul,  bílou
štolu  a  dalmatiku  a  celebrant  zůstane  v  pluviálu.  Kněz  oděný  v
bílou dalmatiku vezme triangl, zatím co bylo nasypáno kadidlo na
oheň.  Potom  vejde  průvod  do  kostela.  Hned  pod  kůrem  u
chrámových  dveří se  průvod  zastaví  a  kněz  zapálí  od svíčky  v
lucerně  jednu  svíčku  na  trianglu  a  zpívá  »Lumen  Christi«,
pokleká na jedno koleno a s ním celý průvod. Zpěváci odpovídají
»Deo  gratias«.  Totéž  se  opakuje  uprostřed  kostela  a  potom  u
hlavního  oltáře.  V  presbytáři  vezme  jeden  z  asistujících  kněží
nebo  starší  ministrant  ze  svícnu  velikonoční  svíci  –  paškál  a
postaví se spolu s ostatními přisluhujícími po levé straně kněze.
Kněz  nebo  jáhen  se  pomodlí  modlitbu  před  chvalozpěvem
»Exultet«,  postaví se  k  pultíku  na  epištolní straně  dole,  okouří
knihu  a  zazpívá  »Exultet«. To  je  chvalozpěv,  vyjadřující radost
nad  zmrtvýchvstáním  Páně.  Asistence  je  takto  seskupena:  po
pravé  straně  kněze  stojí  ministrant  s  křížkem  a  vedle  něho
kostelník  s  kadidelnici,  na  druhé  straně  stojí  ministrant  s
trianglem, jiný ministrant se zrny a třetí s paškálem. Všichni tvoří
polokruh,  aby  byli  po  ruce  zpívajícímu  knězi.  Kněz  učiní  při
zpěvu  chvalozpěvu  »Exultet«  několikrát  přestávku.  V  prvé
přestávce zasadí pět kadidlových zrn do paškálu, v druhé rozsvítí
od  trianglu  paškál  a  ve  třetí  přestávce  rozžehne  kostelník  od
paškálu věčnou lampu. Od věčné lampy potom rozsvítí kostelník
další  světla  v  kostele,  nikoliv  však  na  oltáři.  Když  se  dozpívá
»Exultet«, odloží kněz bílou dalmatiku, oblékne si fialovou štolu,
fialový manipul a fialový ornát. Je­li asistence, odloží celebrující
kněz fialový  pluviál  a  oblékne si fialový  ornát  a fialovou štolu.
Triangl  se  postaví  na  epištolní  stranu  oltáře,  paškál  stojí  na
velkém svícnu na evangelní straně. Kostelník odnese kadidelnice
do sakristie.
Nyní se začne obřad svěcení křestní vody. Čte se dvanáct
proroctví. To trvá dosti dlouho, a proto má kostelník kdy, aby si
připravil  v  sakristii  bílý  ornát,  a  to  ten,  který  byl  na  Zelený
čtvrtek,  a  je­li  asistence,  přichystá  také  dalmatiky.  K  oltáři  dá
konvičky,  lavabo  a  připraví si  bílé  antipendium  na  hlavní  oltář.
Ke křtitelnici dá prázdný džbánek, prázdnou kropenku a kropáč.
Potom sleduje  pozorně  obřad  u  oltáře.  Při  posledním  proroctví
odejde  k  oltáři  a  pomůže  celebrantovi  odložiti  ornát  a manipul.
Kněz  si  oblékne  zase  fialový  pluviál.  Proto  se  pluviál  po  celý
obřad  ponechává  u  oltáře,  přeložen  přes  lavici.  Celebrant  se
pomodlí  ještě  jednu  modlitbu.  Zatím  se  seřadí  průvod  ke
křtitelnici. Vpředu nese ministrant kříž, po jeho stranách se nesou
dvě rozžaté svíce, jiný ministrant nese paškál. U křtitelnice kněz
zazpívá chvalozpěv, rozděluje vodu v podobě kříže, plochou dlaní
se  dotkne  vody,  vylévá  ji  na  čtyři světové strany,  dýchá  zase  v
podobě kříže na vodu  a třikrát do ní položí paškál. Zatím  co se
koná  tento  obřad,  zavěsí  kostelník  na  hlavní  oltář  bílé
antipendium,  upraví  oltářní  tabulky,  ozdobí  oltář  květinami  a
natáhne prostřední koberec. Na stupně oltáře položí tolik polštářů,
kolik  je  kněží,  avšak  svíčky  na  oltáři  nerozsvítí.  Když  kněz
dozpíval  chvalozpěv,  nalije  kostelník  z  křtitelnice  posvěcenou
vodu do kropenky a kněz jí pokropí lid. Potom kostelník nabere
vodu  do  džbánku  a  nalije  ji  do  kropenek  u  vchodu.  Z  těchto
kropenek ovšem napřed odstranil starou vodu. Vodu, která zbude
ve džbánku, uschová na příští den. Potom vlije kněz do vody olej
křtěnců, křižmo a směs obou. K tomu používá lžíce. Tím je obřad
ukončen,  průvod  odejde  k  oltáři  a  kostelník  zavře  křtitelnici.  U
oltáře  nasadí  ministrant  paškál  na stojan  a  zpívají se  litanie  ke
všem svatým.  V menších  kostelích  zpívá  litanie  kněz,  varhaník
odpovídá. Zpívají­li se litanie na kůru, položí se kněz u oltáře na
tvář  a  s  ním  ovšem  celá  asistence  a  setrvá  v  modlitbě  až  do
prosby „Peccatores“. Recituje­li litanie kněz a varhaník odpovídá,
odloží kněz pluviál  a u oltáře klečí  až do konce litanií ke slovu
„Kyrie eleison“. Také ministranti klečí. Potom všichni odejdou do
sakristie, kněz se převlékne do bílého ornátu, asistenti do bílých
dalmatik,  také  ministranti  se  převléknou.  Kostelník  rozsvítí  na
oltáři od paškálu svíčky.
Když jdou kněží k oltáři, ještě se nezvoní na zvonek u
sakristie.  Slouží se slavná  mše sv.  Při  „Gloria“ se  zvoní  všemi
zvony na věži i v kostele jako na Zelený čtvrtek. Klapačky odnese
kostelník do sakristie a odstraní s oltářních obrazů fialové roušky,
je­li to možné. Při evangeliu se nedrží svíce. Po přijímání kněze
následují nešpory. Při zpěvu „Magnificat“ kostelník přijde k oltáři
s hořící kadidelnicí, aby kněz okouřil oltář. Není­li asistence, oltář
se neokuřuje. Po mši sv. není modlení ani požehnání, nýbrž hned
po  posledním  evangeliu  odejde  kněz  nebo  kněží  do  sakristie.
Odloží manipul a ornát, ponechá si jen štolu.
Kněz nebo kněží jdou s ministranty do Getsemanské
zahrady.  Kostelník  nese  velům  a  hořící  kadidelnici.  V
Getsemanské  zahradě  se  rozsvítí  všechny  svíce,  kněz  vyjme
Nejsvětější svátost, okouří ji, vezme velům a přenese Nejsvatější
svátost  do  svatostánku  na  hlavním  oltáři.  Cestou  okuřuje
kostelník Nejsvětější svátost. Ministranti nesou dvě hořící svíce a
dávají zvonky znamení lidu. Když je uložena Nejsvětější svátost

ve  svatostánku,  bývá  sv.  přijímání  věřících  podle  disposic
duchovního správce.
Kostelník zhasne svíce v Getsemanské zahradě a na
hlavním oltáři. V sakristii uloží všechna roucha a potom odstraní
všechny fialové roušky s obrazů a soch na všech oltářích, pokud
tak již neučinil při mši sv.
Po této práci připraví hlavní oltář na slavnost vzkříšení.
Na hlavní oltář i na oltáře vedlejší dá čistá oltářní plátna (mapy),
na  hlavní  oltář  zavěsí  nejlepší  bílé antipendium  a také na
kazatelnu  dá závěs.  S hlavního  oltáře  odstraní  mešní  tabulky  a
nasadí  na  svícny  velké  nové  svíce.  Hlavní  oltář  ozdobí  hojně
květinami. Na evangelní straně se ponechá volné místo pro sošku

„Vzkříšení“
paškál zůstane u oltáře, ale odnese se triangl. V poledne se zvoní
velkým  zvonem.  Na  všechny  žerdě  se  nasadí  korouhve.
Přichystají se nejlepší roucha – bílý pluviál, dalmatiky a alby, pro
celebrujícího  kněze  nejlepší  rocheta.  Kostelník  si  zajistí  včas
nosiče baldachýnu a korouhví pro večer.
Zatím je u oltáře Božího hrobu stálá adorace ministrantů.
Kostelník  po  celý  den  pozoruje,  zdali  u  Božího  hrobu  hoří
všechny svíčky. Položí  k Božímu  hrobu  oltářní  zvonky,  nejlépe
dvoje.  Poněvadž  průvod  večer  jde  z  kostela,  doporučuje  se
nedávati dlouhé alby, aby se neznečistily.
,  která  se  tam  postaví  večer.  Velikonoční  svíce  ­
„Vzkříšení“. Vzkříšení se slaví ve večerních hodinách. V kostele
se rozsvítí všechna světla na lustrech. Nejde­li průvod z kostela,
nýbrž koná­li se jen uvnitř kostela, rozsvítí se také všechny svíce
na  všech  oltářích  i  na  hlavním  oltáři  ihned.  Jde­li  průvod  z
kostela,  rozsvítí  se  svíce  teprve  před  návratem  průvodu  do
kostela. Před slavností se slavně vyzvání všemi zvony. V sakristii
se  přichystá  oheň  do  dvou  kadidelnic.  Není­li  asistence,  zaučí
kostelník  dva  ministranty  v  okuřování,  aby  byl  sám  volný  pro
všechny práce při slavnosti. V čele průvodu nese ministrant kříž.
Korouhve se  u školních  dětí  nesou  bílé,  u mužů  červené,  u  žen
fialové.  Jiný  ministrant  nese  sošku  vzkříšeného  Krista,  další
loďku  s  kadidlem,  ze  které  při  průvodu  přidává  kadidlo  do
kadidelnic. Další dva ministranti zvoní při průvodu zvonky, které
byly přichystány u Božího hrobu. Velmi pěkně působí také světla
pochodní nebo světla v lucernách nesená po stranách monstrance.
Když se  kněží  obléknou, seřadí se  průvod  a  jde  k
Božímu hrobu. Zvonkem u sakristie se dá třikrát znamení, že se
slavnost počíná. Kostelník jde za knězem a nese v rukou velům.
Po  úvodních  modlitbách  v Božím  hrobě  sejme  celebrant
Nejsvětější svátost s trůnu (kostelník přichystá schůdky), okouří ji
a zazpívá „Vstalť jest této chvíle!“. Ministranti začnou zvonit, na
varhany se slavnostně vyhrává a kněz s velem na ramenou vejde
pod  baldachýn.  Poněvadž  bývá  průvod  veliký,  seřadí  se  před
kostelem, kam se napřed postaví ministrant s křížkem a nosiči s
korouhvemi.
Průvod bývá takto uspořádán: napřed kříž, potom školní
mládež,  bílé  korouhve,  dospívající  mládež,  spolky,  hudba,
zpěváci,  ministrant  se  soškou  vzkříšeného  Krista,  ministrant  s
paškálem,  světlonoši,  ministranti  se  zvonky,  loďkou  a
kadidelnicí,  asistující  a  celebrant.  Na  věži  se  po  celou  dobu
průvodu slavnostně vyzvání všemi zvony.
Než se průvod vrátí, zařídí kostelník toto:
1)  z  Božího  hrobu  odstraní  mrtvé  tělo  Kristovo.  Hrob  zůstane
prázdný.  Aby  však  Boží  hrob  důstojně  vypadal,  nezhášejí  se
světla, na oltáři však hoří jen šest svící;
2) odnese květiny a stromky od Božího hrobu k hlavnímu oltáři.
Uloží roušku s monstrance;
) přenese od Božího hrobu zbylé svícny na hlavní oltář, zhasne a
odnese věčnou lampu (s Božího hrobu);
4) kde to poměry dovolují, zařídí osvětlení věže a kostela. Zatím
se  průvod  vrací  do  kostela.  Kněz  postaví  Nejsvětější svátost  na
hlavní oltář, kostelník sejme s jeho ramenou velům a kněz okouří
monstranci. Nosiči  zasadí korouhve na jejich místa u lavic, kříž
však zůstane u hlavního oltáře. Baldachýn se odnese do sakristie.
Po  hymnech  „Regina  coeli“  a  „Té  Deum“
následuje  požehnání  s  Nejsvětější  svátostí.  Soška  vzkříšeného
Krista se postaví na evangelní stranu oltáře a paškál se nasadí na
,  při  němž se  zvoní,
Po požehnání zpívá lid a bývá zpíváno také Anděl Páně.
Pokud jde  průvod mimo  kostel,  nemusí  v  kostele  hořet  všechna
světla, ale když průvod vchází do kostela, má kostel zářit všemi
V moravských farnostech je předepsán tento pořad: když
přijdou  kněží  k  Božímu  hrobu  a  celebrant  okouří  monstranci,
všichni vstanou a kněz zazpívá „Regina coeli“ a vykoná příslušné
modlitby.  Potom  nasype  kadidlo  do  kadidelnic,  znovu  okouří
Nejsvětější svátost, oblékne si velům, sejme s monstrance roušku,
vezme  monstranci,  obrátí se  k  lidu  a  zazpívá:  „Vstalť  jest  této
hvíle!“. Potom jde průvod. Po jeho návratu se zpívá Té Deum a
následuje  sv.  požehnání.  Po  ukončení  obřadu  se  někde  přenáší
ciborium. Tu platí stejný pořádek jako při obřadu po mši sv. na
Bílou sobotu.
Večer se slavně vyzvání všemi zvony a také klekání se
vyzvání  velkým  zvonem.  Kostelník  vše  v  sakristii  uklidí  a
připraví roucha na druhý den.
Boží hod velikonoční je největší svátek v roce. Kostelník
připraví  nejlepší  bílá  liturgická  roucha.  Naprosto  čisté  alby  pro
kněze, pro ministranty čisté rochety. Slouží se slavná velká mše
sv. s asistencí. Před mší „Vidi aquam“. Na Boží hod se kropí lid
vodou, kterou si kostelník odlil do džbánku při svěcení vody na
Bílou  sobotu.  Paškál  se  rozsvěcuje  pouze  při  mši  sv.  a  při
nešporách.  Tak  se  děje  až  do  svátku  Nanebevstoupení  Páně.
Upozorňuje se, že se paškál nikdy nerozsvěcuje, slouží­li se mše
sv. v barvě černé nebo fialové.