sv. Filumena

Obsah:

1) sv. Filumena
2) Litanie
3) Svatý farář z Arsu a svatá Filumena
4) Novéna ke sv. Filumeně

Mocná přímluvkyně v temnotách naší doby,
svatá Filumena

Svatý Jan Vianney, farář z Arsu, v minulém století často prohlašoval, že svatá Filumena
je novým světlem pro Církev bojující. Sám byl jejím horlivým ctitelem a obdivovatelem. Všude,
kde mohl, šířil její slávu. Uměl číst v srdcích a duších lidí a často říkal: „Jděte k Filumeně, Bůh jí
neodmítne nic, oč ona prosí, protože její věrnost v mnohonásobném hrdinském mučednictví byla
obdivuhodná.“ Papež Řehoř XVI. je znám výrokem modlete se ku svaté Filumeně! O cokoli ji
požádáte, ona vám vyprosí.

Jméno „Filumena“ (filia luminis – dcera světla) vnáší skutečně světlo do doby temna,
odpadlictví a nevěry. Je papežským dekretem jmenovaná ochránkyní dětí Panny Marie. Dnes je
jejím posláním přitahovat k Neposkvrněnému srdci Panny Marie napodobováním její ctnosti
čistoty, poslušnosti a pokory. Proto je svatá Filumena v této ztemnělé době ztráty všech hodnot a
náporu všelikých úzkostí kotvou naděje.

Sv. Filumena byla formálně „pozdvižena k úctě oltáře“ papežem Řehořem XVI.
neomylným prohlášením učiněným veřejně náměstkem Kristovým na zemi ve jménu Matky Církve
a doporučena k úctě všem věřícím, pro Boží slávu v čase a na věčnosti.
„Znevažovat toto rozhodnutí a považovat dekrety, týkající se svaté Filumeny, za
dočasné, nestabilní, neplatné a neefektivní, nezavazující k poslušnosti a nemající plný rozsah pro
celou věčnost, vychází ze základu, který je nulitní, bludný a bez zásluhy, postrádá jakoukoli
autoritu“, prohlásil v odpovědi na útoky tehdejších modernistů, kteří usilovali dát Církev svatou do
vleku světa a ducha doby, papež Pius X. v souvislosti se svým dekretem (1912), že svatá
Filumena je ochránkyní mládeže. Tento odpadlíky nenáviděný papež (právě tak nenáviděný a
ostouzený jako předchozí Pius IX.) poslal svůj prsten do svatyně Filumeny v Mugnanu, aby byl
umístěn na soše světice.

Litanie ku svaté Filumeně

(sestavil svatý farář z Arsu, Jan Vianney)

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!

Kriste, uslyš nás!
Kriste vyslyš nás!

Bože, nebeský Otče, smiluj se nad námi!
Bože, Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi!
Bože, Svatý Duchu, smiluj se nad námi!
Nejsvětější Trojice, jediný Bože, smiluj se nad námi!

Svatá Maria, Královno mučedníků, oroduj za nás!
Svatá Maria, Královno pannen, oroduj za nás!
Svatá Filumeno, oroduj za nás!

Svatá Filumeno, odměno za víru tvých rodičů …
dítě požehnání …
dcero Světla …
pro věrnost od raného mládí Bohu milá …
čistá snoubenko Ježíšova …
milovaná dcero nejsvětější Panny …
věrné zrcadlo Mariiných ctností …
sestro andělů …
čistotná holubice …
líbezná ctitelko Ježíšova …
přítelkyně samoty a odstupu od světa …
pokojná růže martyria …
vydaná zuřivosti tyranů …
nezviklatelná jakýmkoli mučením …
Boží Matkou ve vězení utěšovaná …
ku sloupu připoutaná …
bičovaná jako tvůj Snoubenec …
deštěm šípů probodaná …

zázračně uzdravovaná z ran po mučení …
podivuhodně zachráněná anděly z hlubin …
Bohem ochraňovaná před žhavými šípy …
velkodušně sklánějící hlavu pod katovu sekeru …
mocná v nebi …
ozdobená korunou pannenství a palmou mučedníků …
klenote triumfující a bojující Církve …
proslavená mnoha zázraky …
oko slepých a noho chromých …
uzdravení nevyléčitelně nemocných …
těšitelko zarmoucených …
oporo vdov a sirotků …
pomocnice a útočiště chudých…
osvoboditelko zajatých …
vůdčí hvězdo těch, kdo jsou ještě na cestě …
cudná ochránkyně mládeže …
strašná pro zlé duchy …
vládkyně nad mocnostmi této Země …
spolehlivé útočiště všech, kdo tě prosí o přímluvu …

před neštěstím, abychom ztratili víru, ochraň nás, svatá Filumeno!
před zaviněnou lhostejnosti vůči oddanné zbožnosti …
před zanedbáváním bohoslužeb …
před marnivostí a láskou ku světu …
před duchem pýchy …
před neukázněnou sebeláskou …
před strachem vůči lidem …
před pohoršením špatným příkladem …

před svody službu světu upřednostnit před službou Bohu, ochraň nás, svatá Filumeno!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!

Modleme se:
Slavná panno, vítězná mučednice, svatá Filumeno, z lásky k Ježíši, tvému Snoubenci, jsi vytrpěla
mnoho soužení, prolila jsi krev pro svatou katolickou víru, kterou já sám mám milost a štěstí
vyznávat. Vypros mi živou a silnou víru, neotřesitelnou naději, vroucí lásku a milost, o niž
prosím svého Pána Ježíše Krista za tvého přispění, abych v celém svém životě věrně a se srdcem
nerozděleným jen Jemu sloužil a po smrti se mi dostalo pokladu Jeho oblažující přítomnosti.
Amen.

Svatý farář z Arsu a svatá Filumena

Městečko ve Francii poblíž Lyonu, Ars-sur-Forman, se stalo slavným v 19. století
svatým životem a působením světce Jana Vianneye, oblíbeného „faráře arského“. On sám,
snad víc, než jiní v tomto století, uvedl ve známost světa svou vlastní favoritku mezi
svatými, svatou Filumenu. Šířil úctu k ní všemi prostředky a za všech okolností a proslavil ji
jako svého „delegáta“ pro zázraky. Vždy se obracel k Filumeně o pomoc, radu i ochranu a
chtěl dosáhnout, aby tato světice byla uctívána a milována pro úžasné zázraky, které se
děly v jeho farnosti.
Svatá Filumena řešila jeho finanční problémy, ona obracela zatvrzelé hříšníky,
uzdravovala z těžkých nemocí a vad, na jeho prosté prosby učinila nesčetné zázraky. Mnoho
jich bylo popsáno ještě za jeho života, avšak ty, které zapsány nebyly, samy o sobě vydaly
na tlustý svazek.
Říkalo se, že farář dělá všechno pro Filumenu a svatá Filumena vše pro něho.
Jednou se ho kdosi zeptal: “Je pravda, abbé, že Filumena vás poslechne?“ Abbé
odpověděl: „A proč ne, když každý den mne Bůh poslechne a sestoupí na oltář?!“ Souznění
mezi farářem a „drahou, malou světicí“ bylo tak dokonalé, že on nepřetržitě prožíval její
blízkou přítomnost, oslovoval ji nejdůvěrnějšími a něžnými jmény, nešetřil slov, aby i druzí
věřící ji vzývali o přímluvu v potřebách pro duši i tělo. Často říkával svým jasným a
dojímavým hlasem, jenž mu získával srdce lidí: „Mé děti, svatá Filumena má u Boha velkou
moc, a nadto má laskavé srdce. Modleme se k ní s velkou důvěrou! Její pannenství a
šlechetnost, s jakou přijala své hrdinné mučednictví, ji učinily ochotnou vůči Božímu hlasu –
nyní zase On jí neodepře nic, oč jej požádá!“

O Filumenině podivuhodné moci činit ohromující zázraky se arský farář dozvěděl od
slečny Jaricotové, zakladatelky Společnosti pro propagaci víry a živého růžence, která byla
sama zázračně uzdravena z beznadějné nemoci a na prahu smrti přímluvou svaté Filumeny
v její svatyni v Itálii. Slečna Jaricotová si odtud přivezla relikvii, o níž se rozdělila s farářem
z Arsu. Přijal ji s velkou radostí. Ihned se dal do stavby kaple ve svém farním kostele, aby
uložil do oltáře drahocennou relikvii. Toto místo se velice rychle stalo známým obrácením
hříšníků a podivuhodnými uzdraveními.

Naplněn hlubokou láskou ke své malé světici, vyvolil si ji za svou zvláštní ochránkyni
v nebesích a zasvětil se jí zvláštním slibem. Všem věřícím doporučoval modlitbu novény pro
vyřešení záležitostí všeho druhu, které mu předkládali. Zvlášť vážně napomínal nemocné,
aby se ke svaté Filumeně modlili. Žehnal jim a spojoval se s jejich modlitbami, ale vždycky
zdůrazňoval, že všechna vyléčení je nutno přičítat jí, protože po Bohu je to ona, komu náleží
všechna vděčnost.
Tisíce poutníků přicházelo do Arsu, aby si vyprosily přímluvu svaté Filumeny ve svých
zkouškách a potřebách. Spousta děkovných tabulek všeho druhu zaplnila brzy kapli světice
za obdrženou přízeň, za způsobené zázraky, za vyslyšené modlitby, za dar živé víry. Každá
diecéze ve Francii měla oltáře nebo kaple, zasvěcené svaté Filumeně, ale úcta k ní nezůstala
omezena jen na Francii. Např. v Oceánii na jednom z ostrovů našli misionáři začátkem 20.

století kapli svaté Filumeny. I v Indii je katedrála sv. Filumeny (Mysore). Bohužel, lidská
vděčnosti i paměť je krátká. Po druhé světové válce byla už úcta ke sv. Filumeně
zapomenuta a odpad od víry a nevěra zachvacovaly stále nové státy. Tam, kde není víra,
nedějí se žádné zázraky.

(Překlad z webových stránek Universal Living Rosary, USA)

Novéna ke svaté Filumeně

Čistá panno, slavná mučednice, svatá Filumeno, Bůh ze své nekonečné moci tě zjevil světu  v tomto kritickém století, aby oživil  víru,  podepřel naději a rozmnožil lásku v duších věřících – zachovej mne pokorného u svých stop. Způsob, princezno, plná dobroty a šlechetnosti,  aby mé tužby a modlitby byly přijaty u nebeského trůnu, získej mi svou mocnou přímluvou  podobnou čistotu, pro niž jsi obětovala lákavá potěšení tohoto světa, podobnou sílu duše, s níž jsi odporovala nejhrozebnějším útokům, zanícenou lásku k Ukřižovanému, kterou nedokázala žádná muka vyhladit. Když nosím tvůj pás  a chci tě napodobovat v tomto životě, doprovoď mne k blaženému  setkání  v nebi. Amen.

Už od nejstarších dob Církve se tradovalo, že když někdo chtěl získat zvláštní přízeň a přispění nějakého světce nebo světice, věnoval devítidenní (devítka=hebrejské číslo dokonalosti) pobožnost na jeho čest a slávu.

Základní charakter novény byl určen vzorovými chórovými hodinkami, které schválil Pius IX, její velký obdivovatel a podle nich vznikaly různé formuláře novén k této mocné světici v různých jazycích jednotlivých národů.

Přípravná modlitba novény

Přijď, Svatý Duchu, naplň srdce věřících v tebe a zapal v nich oheň své lásky! Pane, prosíme tě, předcházej všem našim jednáním tvými vnuknutími a doprovázej je tvou pomocí, aby všechny naše úmysly a skutky od tebe vždycky začínaly a tebou počaty, byly i tebou  zdokonaleny.  Amen.

svatyně v Korutanech

1. den

Filumena žila v pohanském  světě, plném svévole, násilí a pokušení. Jaký je však rozdíl mezi ní  a mnou?  Ona se světu vůbec nepřizpůsobovala a žila ve stále stejném zaměření, zatímco já jsem  blokován spoustou ohledů na lidi, zvyklosti, veřejné mínění, často  nečistými a směšnými  návyky. Snažím se zalíbit se lidem, světským autoritám, získat si jejich přízeň, skrývat se v bezbarvosti a anonymitě, obdivovat se bůžkům veřejného mínění, které předkládají stále v hojnějším počtu  masová media.

Rozjímej, jak žila Filumena ve světě, tak podobném světu našemu, v němž je také jediná velmoc, která chce diktovat všem. Navzdory všem svodům  zůstala krásnou a moudrou lilií,  neporušené čistoty až do  smrti.  Zpytuj svědomí, jak se ti stává, že se prohřešuješ  proti této zásadní ctnosti. Obětuj dnes nějaké  dovolené potěšení nebo zábavu!

Mám k dispozici stovky prostředků osobního posvěcení, jichž Filumena tenkrát užít ještě  nemohla, natož během žalářování a mučení. Mohu se v řádu milosti zatím nerušeně obracet k Bohu a dát se proměnit. Promine mi jednou Ježíš, že jsem nevšímavě chodil kolem tolika milostí, nabídek záchrany? Jak často věnuji  své přemýšlení Boží prozřetelnosti  a zkoumání Jeho vůle? Jak slabá je má důvěra v Boží lásku ke mně, projevenou na kříži?!  Jak často si to vůbec uvědomuji? Kolikrát jsem selhal být vděčný opravdu za všecko?

*** Pravidelná modlitba každého dne novény:

Otče náš…  Zdrávas …  Sláva Otci  (3x) ku cti  Nejsvětější Trojice

2. den

Filumena by nikdy nedokázala zachovat čistotu, kdyby o ni vytrvale neprosila a nebděla nad  žádostivostmi očí a smyslů.  V rozjímání křížové cesty našeho Pána Ježíše Krista – ve vysoké škole  následování – i událostí jeho pozemského života  vnášela  do svého myšlení milost přeměny a  mohla se ku svému prospěchu mít  na pozoru před nebezpečnými situacemi příležitostí ku hříchu.  Bylo to v době, kdy katechumeni ještě před svatým křtem si byli vědomi, že situace, kdy budou muset nasadit život pro vyznání víry, není pro ně vůbec neobvyklá. Pohanský Řím byl tehdy pln zvráceností, rozkladu morálky a modloslužby – jako svět dnešní doby. Ať je tvůj stav  jakýkoli, napodobuješ Filumenu v jejím životě uprostřed pohanského a zvráceného světa, abys se sám nestal  jeho kořistí? Kde jsou kořeny tvých pokušení, tvých slabostí, tvých selhání? Utíkej přede vším, co by mohlo uškodit tvé duši. Jsou chvíle slabosti a malátnosti svědomí, je třeba velké bdělosti!

svatyně Budapešť

3. den

Rozjímej, jak Filumena v bdělosti a kázni smyslů zachovat si čistotu,  nabývala modlitbou a odříkáními niternou sílu. Modlitba jako upřímný rozhovor s Bohem je vůbec nevysychajícím zřídlem duchovního života vůbec, spolu se svátostmi Církve, v nichž je duše omyta a zbělena Kristovou krví, posilována jeho  Tělem,  pokrmem čistoty ducha. Jaký je tvůj postoj a přístup ku svátostem?

Filumena učinila slib věčného pannenství  v touze po naprostém zdokonalení  duše. Touto obětí vyjádřila své přesvědčení, že chce patřit Bohu navždycky. Sejde se vůbec dnes člověk s takovou aristokracií  ducha a citu? Proto: kolik je dnes nepřátel pannenství, zjevných i skrytých, kteří se vysmívají kázni, znevažují pokoru, modlitbu, svaté přijímání! Mladí lidé, otročící sexu, masovému vkusu rocku, se stávají brzy lehce ovladatelným stádem. Jestliže jsem již vstoupil do posvátného manželského svazku, jsem si vědom vznešenosti, do níž tato svátost povyšuje tělesnost? Chci znásobit svou bdělost střízlivostí v oblékání a strážením svých úst a jazyka. Obětuj dnes svaté Panně 3x Zdrávas a pros ji, aby ti zachovala čistotu těla, duše a srdce. Filumena dala za čistotu život  a já bych nechtěl obětovat  ani přechodné módní výstřednosti?

*** modlitba

4.  den

Dívej se  niterným zrakem na Filumenu v jejích trýzních.  Neběduje, nenaříká, nestěžuje si a nevyčítá Bohu, že je toho na ni moc. Muselo to být nevypsatelné utrpení.  Přesto projevila  úžasnou trpělivost. Kde získala takovou hrdinskou trpělivost tahle 13letá dívenka? Získává se trpělivost  teprve velkým utrpením anebo je Božím darem vyvoleným duším? Jakou trpělivost osvědčuješ ty v příkořích, nezdarech a protivenstvích? Filumena věděla, že Bůh potřebuje, aby  byla poslušná a trpělivá – tomu jí naučili už po katolickém křtu, aby  poznávala zásahy Boží do svého života.  Ani vlas nespadne s vaší hlavy bez vůle Otce… Ty však nejsi vystaven takovým krajnostem, ale zcela obyčejným  událostem  života. Ani tě netrýzní kat, ani nemáš smrt před sebou… Kde se bere v člověku taková slabost, odkud pramení? Z obav o vlastní život, ze živočišného pudu sebezáchovy, ze zvyku myslet na to, co mi přinese pohodlí a dobro a také tak jednat. Sobecky, myslet jen na svůj prospěch.. Ale katolictví je podstatně kristocentrické. Modelem je Kristus a v utrpení Jeho vztah k Otci.

svatyně v New Wales, Anglie

Philomenka odmítla  nejatraktivnější příležitosti světského života pro zásadu  Všechno je marnost a nic než marnost. Měla ji tak zakořeněnou, že jí nečinilo obtíže uplatnit ji důsledně v nejkritičtějším, ale nejslavnějším období života. Svým rozhodováním popřela hodnoty, které byly tak drahé  pohanskému světu. Proto získala nebeské, že obětovala všechno pozemské.

Když jsem se hnal za vším, co mne momentálně zaujalo, připravoval jsem se o hodnoty, které jediné stojí za to, aby se člověk za nimi hnal. Snadno jsem uvěřil, že tento svět, ubohý a prolhaný, má něco, čím může  někoho natrvalo obohatit, že může dát trvalé pocty těm, kteří mu posluhují – ať už ze zištnosti nebo zbabělosti.

***modlitba

5. den

Filumena skutečně trpěla pro Boha, pro Krista. Byla mladičká,  půvabná a atraktivní dívčina, k tomu ještě královské krve,  od malička vyňatá  z   plahočení obyčejných smrtelníků.  Nechtělo se od ní nic víc, než aby své náboženské přesvědčení a morální zásady přizpůsobila aktuálním požadavkům  současné  společnosti  vzhledem na  materiální výhody, na kariéru, na vysoké příjmy, aby  zradila svůj slib Kristu, který s vroucným srdcem učinila navždy. Zachránila by si život,  rodiče by ji vychvalovali,  poddanní záviděli, spoustu utrpení by si ušetřila…

Co si já myslím o takové zásadovosti?

Třeba  si teď namlouvám,  že  jsem  Boha  poslušný  – protože  se ode mne nic většího nepožaduje,  není to spojeno prakticky s žádnou námahou, s žádným kritickým sebezapřením. Kdyby cena, kterou bych  měl dát za poslušnost vůči Bohu,  byla  pro mne neúnosná, nezačal bych rozumovat o ústupu a o kompromisu? Jak si vůbec konkrétně představuji poslušnost  Boha a  jednání podle jeho vůle  během mého běžného dne? Jak si konkrétně ve své situaci  představuji  „nesení kříže“?

Konej tedy  své povinnosti bez ohledu na to, co tomu říkají lidé,  jak tě budou hodnotit, zda se ti nebudou posmívat, bez ohledu na to, že je ti to protivné. Jak radil jeden svatý  staroegyptský poustevník  dívej se  Ježíši do očí, když  se rozhoduješ!

Ignoruj  mínění lidí. Chtěj tedy dnes veřejně demonstrovat svou víru: neskrývaně udělej  znamení kříže,  otevřeně promluv o Bohu s kamarádem nebo cizincem. Pomodlím se s nemocným, budu nosit veřejně a s úctou svůj růženec, kříž, řetízek s medajlkou… Daruj mi, Bože,  pro zásluhy svaté Filumeny, milost  uskutečnit  rozhodnutí, k nimž jsi mne  v hodinách rozjímání  přivedl!

***modlitba

svatyně Ukrajina

6. den

K čemu jinému  se tě snaží  dohnat démón,  tělo, svět, zvrácené srdce, než  abys  v rozhodujícím okamžiku  zradil  svůj křestní slib.  Zapřít  Boha pro výhody, uznání a  různé přednosti světa – které se dávají vždy jen za nevěrnosti a urážky Boha, za kupčení  s věrností svaté  katolické víře – a tak spálil  ve svém svědomí k Bohu všechny mosty?! Ti ubožáci, kteří  se zřekli víry, jsou nejdivočejší pronásledovatelé, protože si v hloubi duše uvědomují, že se ráje sami zřekli a už se tam nemohou vrátit, protože by museli zahodit všecky výhody a k tomu nemají odvahu. Ať tě nikdy nesvede  touha po slávě, zbabělost, pomyšlení na kariéru, peníze a podobně, abys se přiznal k démónu a obrátil se zády k Bohu.

Bože, uchraň mne před zkázonosnou neupřímností, nečestností a zbabělostí! Modli se „Lépe je zalíbit se Bohu, než lidem!“ Filumeno, snášela jsi v ulicích pohanského velkoměsta usmrcování krutým a hanebným způsobem. Bičovali tě před zraky čumilů přivázanou ke sloupu jako tvého a mého Spasitele. Vyznávám, že jsem těžký hříšník. Vypros mi, Philomenko, nebojácnost a sílu, abych dokázal nejen žít  bez špíny hříchu, ale také – kdyby to bylo nutné – zemřít pro svou svatou katolickou víru a Církev, snášet pohrdání i smrt.

Rozpomeň se na výrok Ježíše: Kdo nepohrdá svým vlastním životem a nenásleduje mně, nemůže být mým učedníkem. Filumena se zřekla všeho, co patří pod pojem tělo a krev – rodiny, příbuzenství, vlasti. My sami, ukazujeme se v mnohem menším měřítku a v méně závažných událostech hodni Ježíše Krista? Když se rozhodujeme  mezi  světem a Bohem, mezi stvořeními a Bohem, mezi svým já a Bohem – čemu dáváme přednost? Jsme sami k sobě upřímní?

***modlitba

svatyně v Ars, Francie

7.  den

Dívej se na Filumenu,  ostouzenou, vystavenou hanbě, hrubostem římské chátry!  Jak je možné, že Filumena klidně a pokojně snášela jízlivosti, nadávky a urážky,  množství, které se sběhlo jen pro neobvyklou podívanou. Veřejně svým jednáním vyznávala víru, aniž řekla jediné slovo. Máš také ty dost pokoje a  odtud i trpělivosti, abys se modlil za své pronásledovatele a mučitele,  abys trápení a nenadálá příkoří  snášel,  nezlořečil, neproklínal, nehrozil  druhým peklem a různými tresty?

Může vůbec někdo, koho poctí Bůh křížem, být zneuctěn?

Neboj se tedy ničeho, rozhodni se vždy jít cestou přímou, soustředěn na Boha tak jako Filumena.  Bůh nám chce přispět na pomoc v pokušeních, souženích a problémech, kdykoli  jej o to požádáme. Sešle samotného Ježíše,  náruč Jeho matky Marie, anděly a Ducha síly do našich srdcí, abychom mohli přemoci  svůj tělesný strach,  pud sebezáchovy,  nepřátele. I kdybych viděl postupovat celé armády proti mně, stále chci mít naději. Což nejsem také dítě Boží jako Filumena?  Proč se bojím, proč mám pochybnosti,  považuji se za opuštěného?

Věřím, že den po dni mne obdarovává Bůh svým Tělem a Krví v Eucharistii a  byl bych schopen ztratit důvěru a naději, že bude při mne stát  v malých i závažných věcech!?  Vždy chci vzývat Boha s důvěrou a děkovat mu  za Kříž a dar víry.

Šlechetná panno, projevila jsi  nadpřirozenou radost z víry a nepřemožitelnou sílu, když jsi několikrát znovu šla do smrti a vydala své tělo trýznění. Považuj se za blaženou, protože jsi byla  několikrát probodána. Získala jsi tolik palem a korun vítězství , kolik jsi přijala smrtelných ran pro svého Spasitele. Pros milostivě za mně,  který tak chabě dbám na dodržování Božího zákona, abych ve svaté oddannosti nesl zármutky a trýzně tohoto života a odolal léčkám a náporům pekla. Amen.

*** modlitba

svatyně Traumwalchen, Německo

8.  den

Filumena musela čelit nejen  hrozbám, nýbrž i lichocení, laskání, citovému vydírání – její „já“ zemřelo na tomto bojišti, kde se rozhodovalo o jejím věčném štěstí.  Stud, pocit hanby a strádání  se spojily, aby ji přemohly.  Věčná sláva ji však zahalila jako roucho, neskonale cennější, než to, které s ní strhli.  Zemřela a nyní slavně projevuje svůj nový život – byla vlečena na popraviště a nyní  je mocná a slavná v nebesích. Pokora je předzvěstí slávy, kříž je zárukou věčné blaženosti.  Kdy to konečně pochopím?

Činím rozhodnutí nevypustit z úst jediné slovo nářků nebo stížností nad čímkoli kolem mne a se mnou. Svatá Filumeno, vypros mi vytrvalost v dobrých  předsevzetích, protože mudrc praví  „cesta do pekel je dlážděna  samými dobrými předsevzetími, ale těmi nesplněným!“ Dnes chci nacházet  hezké rysy na tom, komu jsem v hněvu ublížil.

Kdybych byl kontaktován se svými nejstrašnějšími nepřáteli a šlo o všechno – jak dlouho bych vytrval?  Okamžik rozhoduje o porážce nebo vítězství, celá šňůrka okamžiků, jeden za druhým. O srdce, rozšiř se nadějí, protože Ježíš přišel a vtělil se, zemřel na kříži, abychom zvítězili. My jsme na Kalvarii nebyli, ale vítězství je už naše v Kristu Ježíši. Nelze vydržet dlouho s rezignací, ale s radostí  až do smrti.

Dostat darem tuto radost, vědět,  že čím více trápení, tím více blaženosti! Svatá Filumeno,  připoutej mne k sobě svou přímluvou a svým pásem, vypros mi tuto radost  z lásky a poslušnosti,  získej mi tuto milost následovat  příklad tvého života. Učiň dnes oběť odříkání – aspoň jeden pokrm nebo sklenici nápoje, když jsi hladový nebo žíznivý.

***modlitba

svatyně Dickinson, USA

9. den

Raduj se, svatá Filumeno, protože Bůh tě oslavuje tak mnohými zázraky. Náměstek  Kristův  na Zemi  tě jmenoval patronkou Mariiných dětí a světového živého růžence.  Projevuj se  z nebeských výšin stále  zřetelněji – vždyť hlas tak svatý jako je tvůj nemůže být  zapírán –  a  prokazuj, že máme právo spoléhat se na tvou pomoc, navzdory všem nenávistníkům a lidem vlažným ve víře. Získej nám milost být věrnými  Kristu Ježíši a  svaté katolické  Církvi až do smrti. Amen.

Již přes sto let koná svatá Filumena mocný apoštolát  a získává nové konvertity.  Je skutečně novým osvícením bojující církve. Ledy pominou, přijde jaro. Líbeznou záři tvých ctností opatrujeme a deklarujeme. Přijď a zaujmi místo v   našem srdci!  Ačkoli již minulo tolik věků, jsou tvé zásluhy stále živé a skrze milost Boží vyzařují stále nová žehnání. Milovala jsi spravedlnost a opovrhovala zvrhlostí a nevěrností. Tvé srdce bylo plné oddannosti k Božímu zákonu a proto, cokoli jsi podnikla,  skončilo zdarem.

Daruj mi, ať osévám svou půdu akty Bohem inspirovaných počínání! Čím hojnější setba, tím bohatší úroda. Chci získávat poklady  zbožnosti, trpělivosti,  milosrdenství, poslušnosti – Mariiných skutků. Ve všem, co myslím a dělám, chci mít na mysli Boha – s tebou, panno a mučednice, princezno z ráje. Nedopusť váhání, prodlévání, abych neztratil okamžik, který může být rozhodující! Buď kotvou mé naděje, daruj mi obnovenou první lásku: něžnou a věrnou úctu k  neposkvrněnému srdci Panny Marie.

Panno věrná, tvá víra zvítězila nad všemi úklady a léčkami světa  i  podsvětí,  žehnám  Bohu za tvé triumfy a oslavuji jej za vítěznou sílu, kterou ti sdílel. Bože, podivuhodný ve svých svatých, Bože mocný a spravedlivý,  nekonečně milosrdný!

Přehlédni znovu s odstupem život Filumeny. Celý byl určen láskou k Ježíši za jeho lásku, demonstrovanou na kříži. Jaká moc a jaká oslava by jí mohla být  nebem odepřena?  Jak velký byl počet poutníků, kteří vyhledávali její svatyně nebo kostely jí zasvěcené, kolik bohoslužeb, obětovaných k její úctě, kolik oddannosti a lásky se jí přináší,  kolik touhy  po její účasti  a záštitě. Tak plní Bůh svá zaslíbení. Kéž i my splníme své křestní sliby a závazky.  Nekonči tuto novénu, aniž bys nevykonal několik skutků milosrdenství z lásky k ní. Účinná lítost v kajícné svaté zpovědi,  vroucné communio  (což to není obdoba vtělení?!) – to jsou také prostředky, které skrze  přímluvu svaté Filumeny mají za následek přívaly milostí.

***modlitba

svatyně v katedrále Mysore, India

***Denní modlitba  novény

Bože, pojď nás zachránit!

Pane, ku pomoci nám pospěš!

Gloria…

Závěrečná  modlitba

Slavná mučednice, snoubenko Krista Ježíše,

Bůh, který ti připravil nesmrtelnou korunu cti, nebyl spokojen jen s prudkými bolestmi, které jsi mu obětovala. Nepřál si, abys podlehla – aby rozmnožil tvé zásluhy, rozmnožil tvá soužení tolika ranami a bolestmi, prodloužil ti život jako prostředek vyvýšit tvá vítězství a tak tě učinil  v očích nebeských duchů podivuhodnější a mezi slavnými mučedníky vznešenější a mocnější.

Působením božských úradků byla jsi znovu obtížena okovy a vlečena před soudní stolici tyrana. Tvá andělská čistota, tvá svatá víra byly vystavovány novým zkouškám a tví nelidští nepřátelé byli nuceni uznat, že nezlomí hrdinskou stálost tvého srdce a tak tě dali stít. To byla poslední trýzeň, která tvému soužení nasadila  korunu a uvedla tě do Království tvého Snoubence.

Prosím, rač na mne shlédnout s milosrdnou láskou. Rač  způsobit, aby ti mé oběti, mé modlitby a má náklonnost byly příjemné. Získej pro mne a pro ty, které nosím v srdci, milosti záchrany před věčnou smrtí. Zapůsob, aby všichni lidé snášeli současná soužení trpělivě v radostné naději,  abychom nerozděleným srdcem a v bázni Boží vždy oslavovali Nejsvětější Trojici, která ti vyšla vstříc  mnohonásobným žehnáním, obdařila tak úžasnou čistotou, důvěrou a silou,  pozvedla tě na vysoký stupeň svatosti a stála při tobě nepřetržitě uprostřed nepřátel a ve tvé smrti, aby tě dovedla do věčné slávy.

Hluboká a vroucná vděčnost budiž  prokazována nejblaženější Panně, koruně veškerého stvoření, Marii, Královně mučedníků, která v trýzních ti byla láskyplnou Matkou, mocnou ochranou.  Svatá mučednice,  kéž pod tvou ochranou  budu vysvobozen ze své hříšné nehodnosti,  kéž  tvé zásluhy a tvá  péče půjdou k dobru mému prázdnému životu, abych  byl pro zásluhy Krista Ježíše oblečen do  roucha spásy a radosti.

Amen.

hlavní svatyně Mugnano, Italie

Akt zasvěcení svaté Filumeně

volba za životní patronku

Slavná světice, panno, snoubenko a mučednice Kristova, nepomíjející slávo katolické Církve, pověstný divotvůrce, já, tvůj nehodný ctitel a služebník, zasvěcuji se ti dnes pro celý život  k lásce a úctě. Chci tě milovat s celou mou možnou vroucností – po Ježíši, Marii a Josefovi – buď vždycky ty těžištěm mých myšlenek.

Ty buď po Ježíši, Marii a svatému Josefu mým rádcem, útěchou a inspirací mé víry a zbožnosti. K tobě jako důvěrnému a milému příteli chci sdělovat své radosti i zklamání, u tebe hledat pomoc v problémech života, u tebe nalézat  radu ve všech pochybnostech, k tobě se chci vracet pro pokoj a pomoc v zkouškách a zármutcích.

Něžná, pokorná a proto mocná světice, rač mne přijmout mezi své oddané ctitele. Rač mne vždycky ochraňovat!

Zasvěcuji ti své srdce –  požehnej mi a vypros mi milost být pevný ve víře a v lásce ke Kristu.

Rač tedy, slavná světice, přijmout mne mezi své tobě oddané ctitele. Chraň mne provždy, má něžná, vzácná přítelkyně svatá Filumeno, dnes ti zasvěcuji své srdce. Žehnej mi a smiluj se nad mou nestálostí. Nechť mezi tebou a mnou je stálý proud trvalé náklonnosti a přátelství.  Nikdy na tebe nezapomenu – ty pak se milostivě rozpomínej na mne, abych byl vždy ve tvé společnosti – i v ráji.

Amen.

(Modlitbu složil a doporučoval věřícím J. E. biskup Gigante, diecéze Neapol, kde má sv. Filumena svatyni)


úcta ke sv. Filumeně ve světě:

www.philomena.us

www.philomena.org