Obecná katolická apologetika – část I. – vyprodáno

(brož. 257 stran, cena 149,- Kč )

ThDr. Josef Kašpar
Učebnice katolického náboženství – je přetiskem vydání z roku 1922. Část věroučně – dogmatická. Učebnice pro vyšší třídy středních škol vykládá a zároveň obhajuje základní katolické pravdy:
1. Bůh existuje.
2. Náboženství a člověk.
3. Zjevení Boží a člověk.
4. Zjevení přípravné – předkřesťanské.
5. Zjevení Ježíše Krista – křesťanské.
6. Ježíš Kristus a jeho církev.
10. O dokonání obecném.
Ukázka z knihy: A t h e i s m u s n e j v ě t š í n e š t ě s t í. …….Zdravý rozum lidský má pro atheismus jen odsouzení již pro zhoubné důsledky, k nimž vede. Není-li Boha, není ani nejvyššího soudce, a pak jsou dovoleny nepravost, zločin, bezpráví. Není-li Boha, není také žádného pána – ni D i e u, ni m a i t r e – a pak není zákona, není pořádku, není autority, na jejich místo nastupuje anarchie a nihilismus, co vše věští konec společnosti lidské. Dokladem toho jsou poslední léta 18. století ve Francii. Století to postavilo tam nepravostnou ženu na oltář a nazvalo ji „bohyní rozumu“. A jaký byl kult toho božství? Gilotina byla jeho oltářem a lidská krev jeho obětí. Proto dobře řekl historik P a l a c k ý: „Každý rozumný musí uznati, že kde není Boha, není ani mravouky.“ (Paměti 304 )… K n i h y N o v é h o z á k o n a j s o u p r a v é. …….Žáci samotných apoštolů, jako K l e m e n t Ř í m s k ý († okolo r.100), učedník a nástupce s v. P e t r a, I g n a t i u s, biskup antiošský († 107), P o l y k a r p S m y r e n s k ý († 168), P a p i a s, biskup hierapolský ( † okolo r. 150), žáci sv. J a n a a p o š t o l a. Všichni ti ve svých až dosud dochovaných listech, které psali křesťanským obcím, uvádějí často výroky z Písem novozákonních se jménem spisovatelovým (viz. Svědectví Papiova)…

1 comment

  1. Jiří Fara říká:

    Dobrý den, rád bych si pořídil tuto knihu „Obecná katolická apologetika – část I. – vyprodáno“. Nebude další vydání?

Napsat komentář