Home

„Antikristův předchůdce (falešný prorok) bude ten, kdo ze sebe udělá všeobecného biskupa; zběh pravdy a desertér svého primátu.“ Sv. Řehoř Veliký

_________________________________________________________________________________________________

„Vídám“ tolik DUCHOVNÍCH V KLATBĚ, kteří si toho ani nevšimnou, nebo jak se zdá ani o tom nevědí. A přesto jsou v klatbě, ježto se míchají do záležitostí, navazují styky nebo se drží názorů, na které jest KLATBA. Takové vídávám ZASTŘENÉ MLHOU, která je odlučuje od ostatních. Z toho jest viděti, JAK PŘÍSNĚ BERE BŮH VÝROKY, PŘÍKAZY A ZÁKAZY HLAVY CÍRKVE. A jak je udržuje v PLATNOSTI, i když lidé se o ně nestarají, je popírají a tropí si z nich posměch.

Ct. Anna Kateřina Emmerichová

___________________________________________________________________________________________

NEPŘIDÁŠ SE K VĚTŠINĚ, PÁCHÁ-LI ZLO (2M 23,2)

_______________________________________________________________________________________________

Duchovní správa 2018 ke _stazeni_zde

Doba postní poskytuje dobrou příležitost k zamyšlení, jaký užitek přinesla dosud nouzová duchovní správa katolických sedisvakantistů a hlavně jakým způsobem by se daly napravit její nedostatky, aby to bylo ku prospěchu zbožnosti a náboženskému životu vůbec.

Katolická církev nemá většího pokladu než novozákonní kněžství s jeho nekrvavou obětí, sedmero svátostí a učení víry, jež je obsaženo dílem v Písmu svatém a dílem v církevní tradici. Proto je oprávněna i povinna zjevené učení nejen svědomitě uchovávat, ale i věrně hlásat, a tak učit všechny lidi ve všech národech evangeliu Kristovu. Všichni lidé jsou pak vázáni božským zákonem učit se hlásané zvěsti a s vírou ji přijímat. Hlásání slova Božího je svěřeno hlavně papeži a biskupům, potom i jejich pomocníkům kněžím a jáhnům. Nejvlastnější a nejvážnější povinností zejména duchovních správců je pečovat o výuku křesťanského lidu. Každoročně proto musejí vyučovat nejen děti a mládež, ale i dospělé alespoň o nedělích a zasvěcených svátcích promluvou podle jejich chápavosti. Kromě toho mají v tyto dny (v době adventní a postní i častěji) také kázat při mši svaté. Místnímu ordináři přísluší nařídit v jeho obvodu všechno potřebné, co se týká výuky lidu v křesťanském učení.   ….. viz soubor ke stažení

Nové příspěvky biskupa Korába je možno nalézt v sekci Bp. KorábBiblistika:  „Kristus a Písmo“ a „Obecná biblistika“

a v sekci Řeholní život : Řehole sv. Antonína, Řehole sv. Pachomia, Řehole lerinské


_______________________________________________________________
ZJEVENÍ SV. BRIGITY

Slova Tvůrcova o tom, jak bude vedena žaloba na pět mužů, totiž na papeže s kněžstvem, na mnoho laiků, na Židy a na pohany, a jaké pomoci se dostane Jeho přátelům, jimiž se rozumějí všichni lidé, a jak krutý výrok bude vynesen nad nepřáteli.
_____________________________________________________________________________________

Z tebe Žide, vyjímám všechny Židy, kteří skrytě jsou křesťany a upřímně mi slouží láskou, pravou vírou i dokonalou prací v skrytosti.

Z tebe pohane, vyjímám všechny, kdo by rádi šli po cestě mých přikázání, kdyby věděli jak, a kteří skutkem činí, nakolik to vědí a mohou.
Ti nijak s vámi souzeni nebudou.

Nyní tedy žaluji na tebe, HLAVO CÍRKVE, jenž sedíš na mém Stolci, který jsem odevzdal Petrovi a jeho nástupcům, aby na něm svazovali trojí důstojností a pověřením:
Předně, aby měli moc zavazovat duše a zbavovat hříchů.
Za druhé, aby otevírali kajícníkům nebe.
Za třetí, aby zavírali nebe zlořečeným a pohrdačům.

Ale ty, který jsi měl zavazovat duše a mně je odevzdávat, ty jsi podle pravdy vrahem duší.
Já jsem totiž ustanovil Petra, aby byl pastýřem a ochráncem mých duší.
Ty však ROZHÁNÍŠ A TRHÁŠ!

Ty jsi proto HORŠÍ NEŽ LUCIFER. On totiž nenáviděl mne a nikoho jiného netoužil zabít, leč mne, aby místo mne panoval.  Ty však si o to horší, že nejen zabíjíš mne tím, že mne od sebe vzdaluješ svými špatnými skutky, nýbrž i zabíjíš duše špatným svým příkladem. Já jsem duše vykoupil svou krví a svěřil jsem je tobě jako věrnému příteli. Ty však je vydáváš opětovnému nepříteli, od něhož jsem je vykoupil.

Ty jsi NESPRAVEDLIVĚJŠÍ NEŽ PILÁT, který nikoho jiného neodsoudil na smrt, leč mne. Ty mne však nejen soudíš, jako bych nebyl ničím pánem ani hoden nějakého dobra, nýbrž ty odsuzuješ i duše nevinné a zločince propouštíš.

Ty jsi TVRDŠÍ NEŽ JIDÁŠ, který prodal jenom mne. Ty však prodáváš nejen mne, nýbrž i duše mých vyvolených.

Ty jsi OHAVNĚJŠÍ NEŽ ŽIDÉ. Oni ukřižovali jenom mé tělo, ty však přibíjíš na kříž a trestáš duše mých vyvolených, takže

tvá zloba a tvé přestupky jsou ostřejší než jakýkoliv meč.

Potom ještě Pán pravil sv. Petrovi: Ty jsi zakladatel víry a mé Církve. Vyřkni před mým vojskem, které tě slyší, spravedlivý výrok nad těmi pěti muži. Petr odpověděl: Chvála a čest budiž Tobě Pane, za Tvou lásku, kterou projevuješ své zemi. … Toto jest pak pravá spravedlnost, aby první ten muž, jenž sedí na Tvém stolci, a má skutky luciferské, PODÍLEL SE NA TRESTU LICIFEROVĚ!

Pán potom ještě dále řekl tomu prvnímu člověku z oněch pěti zmíněných: Meč mé přísnosti vnikne do tvého těla, vejde tam od temene hlavy a tak hluboko a mocně bude vražen, aby NIKDY NEBYL VYTAŽEN. Tvůj Stolec se potopí jako těžký kámen, který se nezastaví, dokud nedospěje na samé dno hloubky. .

Podle německého vydání „Zjevení sv. Brigity“ od Šimona Hörmana, Mnichov 1680
úryvek vybral a přeložil Dr. A. Burda.

HŘÍCH PROTI DUCHU SVATÉMU:
poskytovat víru otci lži jako učiteli pravdy

Duch Svatý je každopádně Duchem pravdy. Jestliže tedy někdo ze slabosti nebo nepochopením takto pochybil, pak může před Bohem nalézt ještě nějakou omluvu.
Kdo ale odporuje pravdě ve zlovolném smýšlení a odvrací se od ní, ten hřeší nejzávažněji proti Duchu Svatému.
Právě toto získalo v naší době takovou převahu, že nabýváme dojem, jakoby nastávaly ony poslední a nejhorší doby a okolnosti, které předpověděl apoštol Pavel, kdy lidé – z nejvýš spravedlivého soudu Božího – zaslepení budou lež považovat za pravdu. a „knížeti tohoto světa“, který je lhářem a otcem lži, budou věnovat víru zároveň jako učiteli pravdy:
„Proto nechá na ně Bůh působit sílu klamu, takže uvěří lži.“  (2.Sol. 2,11)

„V pozdějších dobách odpadnou někteří od víry a přidrží se svůdných duchů a ďábelských nauk.“
(1. Tim. 4,1)

(Lev XIII.  DIVINUM ILLUD MUNUS – encyklika o Duchu Svatém,  9.5. 1897)

Modlitební křížové tažení za sedm darů Ducha svatého

Jde o starobylou pobožnost, která pochází od jisté řeholní sestry, jménem Johanna Rogerová, zemřelé v pověsti svatosti v r. 1798. Říká, že tato pobožnost zadržuje hněv Boží, rozmnožuje víru, ničí bludy, přivádí zbloudilé zpět na cestu spásy, utišuje pronásledování Církve a pomáhá proti všem nepřátelům i překážkám spásy.

Koná se od letnic do letnic po dobu 7 x 7 týdnů. Začíná se ve svátek Seslání Ducha svatého a pak se odpočítá po 7 týdnech modliteb za jeden každý ze sedmi darů Ducha svatého. Na konci každých sedmi týdnů se slaví mše svatá ke cti Ducha svatého, při níž se mu obětují modlitby všech účastníků. Každý z účastníků se denně modlí za jeden z darů Ducha svatého podle období sedmi týdnů, a sice následující modlitbu a po ní Otče náš a Zdrávas Maria:

Bože Duchu svatý, jenž neustále obnovuješ tvář země,       (srov. Ž 104,30) naplň naše srdce pokojem a dej nám všem,

prosíme tě z celého srdce pro zásluhy Ježíše Krista a na přímluvu Panny Marie i všech andělů a svatých, sedmero svých drahocenných darů, především dar moudrosti. Amen.       (dar rozumu atd.)

Každý z účastníků může na tento úmysl obětovat svaté přijímání nebo konat ještě jiné pobožnosti. Kromě toho kněží na konci každých sedmi týdnů slaví mši svatou ke cti Ducha svatého, jak bylo řečeno výše.

Dar Období
moudrosti 04.06. – 22.07. 2017
rozumu 23.07. – 09.09. 2017
vědění 10.09. – 28.10. 2017
rady 29.10. – 06.12. 2017
síly 17.12. 2017 – 10.02. 2018
zbožnosti

(důvěry v Boha)

11.02 – 31.03.2018
bázně Boží

(bázně před Bohem)

01.04. – 19.05. 2018

Zpracoval  Bp. L. Koráb

————————————————————————————————————————————————————-

KAJÍCNÝ RŮŽENEC Z FATIMY

1)  V našich časech nešťastní potomci Adamovi ve své naprosté většině už nehledají spásu své duše a neusilují o věci nebeské a nepomíjející, spíše se pachtí po věcech pozemských a pomíjejících. Ke komu přirovnáme lidi tohoto pokolení? Komu se podobají? Tak se ptá Kristus v evangeliu a sám odpovídá: Jsou jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na sebe: Hráli jsme vám, a vy jste netancovali! Naříkali jsme, a vy jste neplakali! (L 7,31-32). Děti ve Svaté zemi obvykle hrou napodobovaly, co viděly, a tady jde nejspíše o průvod svatební a o průvod pohřební. Těm dětmi, které se nepřidaly ke hře většiny, to ostatní děti vytýkaly. Kristus dodává: Když přišel Jan Křtitel, který nejedl chléb a nepil víno, o něm jste říkali, že je posedlý, a když přišel Syn člověka, který jí a pije, říkáte o něm, že je milovníkem hodů a pijatyk a přítelem celníků a hříšníků (L 7,33-34). Anebo můžeme dnešní lidi přirovnat k potápěčům, kteří se chtějí v moři tohoto světa stále potápět do větší hloubky a na delší dobu, aniž by hleděli na to, že je to nebezpečné a nemusejí se už vynořit, a kdo jim to chce rozmluvit, aby je zachránil, na toho nedbají, ba ještě se snaží zlákat ho s sebou do stejného dobrodružství nebo mu odporují. U koho převáží touha po věcech pozemských nad touhou po věcech nebeských, jinak řečeno u koho zvítězí hmota nad duchem, ten ztratí to, co je nepomíjivé, a zahyne v tom, co pomíjí. Navždy přijde o možnost věčného života v novém světě Božího království.

2)  Co Bůh ukryl před chytrými a rozumnými tohoto světa, kteří se ženou za přeludem toho, co je dočasné, totiž za pozemskými požitky, a zcela nechávají stranou budoucí osud své duše, to zjevil těm, kdo upřímně hledají pravdu a přemýšlejí o spáse (Mt 11,25). Krátce řečeno, co Bůh ukryl před velikými, kteří smýšlejí pyšně a spoléhají na sebe, to zjevil maličkým, kteří smýšlejí pokorně a spoléhají na něho. Není jich mnoho (L 12,32) a zpravidla ani nejsou v očích tohoto světa chytří a rozumní, mocní a silní nebo urození a bohatí (1K 1,26). Zaslouží si tedy nejvyšší chválu taková zvědavost, která chce poznat pravdu evangelia čili radostné zvěsti o kříži Kristově, jež jediná vede ke spáse.

3)  Každá pravda však v sobě obsahuje i určité tajemství. Takovým tajemstvím je i první příchod Kristův, jejž oslavujeme v době adventní a vánoční. Tímto časem také začíná nový církevní rok. Můžeme se ptát na mnoho věcí: proč přichází právě Kristus, druhá božská osoba, proč přichází až po dlouhé době více než pěti tisíc let od pádu do hříchu, a ne dříve, proč přichází v ponížení a chudobě, a ne v moci a slávě. A podobná vznešená tajemství nás budou provázet po celý rok, budeme o nich číst a rozjímat, abychom rostli v poznání Boha, a tím také v lásce k němu.

4)  Především rok Páně 2017 je rokem 100. výročí zjevení Matky Boží ve Fatimě v Portugalsku, které podle mého názoru nebylo ještě zcela doceněno ani naplněno. S tímto mariánským zjevením do značné míry souvisí i mariánské zjevení v Heroldsbachu v Německu. Zároveň tento rok s sebou přináší 900. výročí obrácení našeho svatého otce Norberta, biskupa a mučedníka, reformátora řádu řeholních kanovníků sv. Augustina a českého patrona. A konečně na letošní rok připadá i 500. výročí začátku neblahé lutheránské reformace, která natrvalo zničila církevní jednotu evropských národů a otevřela cestu mohutnému přívalu nových bludů a v konečném důsledku vedla k oslabení a opuštění křesťanské víry.

5)  Když jsem mohl v r. 1992 po dobu asi necelého týdne pobývat přímo ve Fatimě u jednoho svého známého kněze, stalo se, že mi umožnil setkání s jedním žijícím příbuzným fatimských dětí Františka a Hyacinty Martových. Tento stařeček mi kromě jiného daroval dvojlist ze školního sešitu, na němž byla zaznamenána modlitba růžence v té podobě, jak se mu děti naučily přímo od Panny Marie pod názvem kajícný růženec.  Řekl mi: „Dnešní lidé o něho již nestojí, modli se ho alespoň ty.“  Tento růženec obsahuje 35 desátků a jeho modlitba se koná na obyčejném dominikánském růženci, a to po pěti desátcích každého dne v týdnu, od neděle až do soboty. Začíná se znamením svatého kříže, pokračuje se modlitbou Věřím v Boha, Otče náš, třikrát Zdrávas Maria (po slově Ježíš: v kterého věříme, v kterého doufáme, kterého nade všechno milujeme) a Sláva Otci. Následují jednotlivé desátky, kdy po jednotlivých tajemstvích, která se říkají jen jednou, se modlíme na každém zrnku růžence desetkrát Otče náš, desetkrát Zdrávas Maria, desetkrát Sláva Otci  a desetkrát Maria bez poskvrny hříchu prvotního počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme! Hned na začátku po znamení svatého kříže je dobré vzbudit dobrý úmysl a lítost nad hříchy. Části A) – C) a část E) byly doplněny později jinou rukou a dnes není jisté, do jaké míry byly obsahem zjevení, takže pouze část D) obsahující jednotlivá tajemství je původní. Po věroučné stránce kajícný růženec neobsahuje nic závadného a je možné jej všeobecně doporučit k modlitbě, zvláště když vzhledem ke svému původu je jistě spojen se zvláštními milostmi, což ukáže čas a zkušenost.

A)  Znamení svatého kříže

Znamením svatého kříže

vysvoboď nás, Pane Bože náš, od nepřátel našich.

Ve jménu + Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

B)  Obětování

Všechny své modlitby a skutky pokání obětujeme nejsvětější Trojici

a klademe je do rukou přesvaté Panně Marii

jako smír za hříchy naše i hříchy celého světa

a na poděkování za všechny přijaté milosti

a jako prosbu o božské ctnosti víry, naděje a lásky i o všechny ostatní ctnosti,

D) TAJEMSTVÍ POSVÁTNÉHO KAJÍCNÉHO RŮŽENCE

NEDĚLE – první část radostných tajemství

1. Stvoření duše Ježíšovy, podstatně spojené se Synem Božím, před stvořením všech věcí.

2. Stvoření duše Mariiny hned po stvoření duše Ježíšovy.

3. Duchovní zasnoubení duše Ježíšovy a duše Mariiny

a mystické sjednocení nejsvětějšího Srdce Ježíšova a neposkvrněného Srdce Mariina.

4. Neposkvrněné početí Panny Marie ve městě Jeruzalémě.

5. Narození přesvaté Panny Marie ve městě Seforis.

PONDĚLÍ – druhá část radostných tajemství

6. Zvěstování přesvaté Panně Marii

a vtělení věčného Slova skrze Ducha svatého ve městě Nazaretě.

7. Navštívení ¨přesvaté Panny Marie u její příbuzné sv. Alžběty.

8, Narození Syna Božího ve chlévě v Bethlémě.

9. Očišťování přesvaté Panny Marie a obětování Dítěte Ježíše v jeruzalémském chrámě.

10. Nalezení Dítěte Ježíše uprostřed učitelů Zákona v jeruzalémském chrámě.

ÚTERÝ – první část bolestných tajemství

11. Prolití nejdrahocennější Krve Ježíšovy při obřízce.

12. Modlitba a smrtelná úzkost Ježíšova v zahradě gethsemanské.

13, Nejsvětější obličej Ježíšův byl hanebně zneuctěn políbením zrádce Jidáše.

14. Hořká a smutná opuštěnost Ježíše, jehož opustili jeho učedníci.

15. Nejsvětější obličej Ježíšův byl rouhavě zhanoben plivancem veleknězovým.

STŘEDA – druhá část bolestných tajemství

16. Nejsvětější Srdce Ježíšovo bylo nejhlubším způsobem zarmouceno

trojím zapřením Petrovým.

17. Nejsvětější obličej Ježíšův byl rouhavě zhanoben políčkem Annášovým.

18. Ježíš pocítil ve své duši s nejhlubší hořkostí výsměch Herodův.

19. Ježíš připoutaný ke sloupu byl bičován.

20. Nejsvětější Hlava Ježíšova byla trním korunována

ČTVRTEK – eucharistická tajemství

21. Ježíš dokázal svou lásku ustanovením nejsvětější Svátosti oltářní

při poslední večeři se svými učedníky.

22. Skutečná, pravá a tělesná přítomnost Ježíšova v nejsvětější Svátosti oltářní

s jeho tělem, krví, duší a božstvím.

23. Skutečná, pravá a tělesná spolupřítomnost Mariina v nejsvětější Svátosti oltářní,

vkleče se klanějící Bohu a přimlouvající se za nás.

24. Eucharistické Srdce Ježíšovo a eucharistické Srdce Mariino usmiřují nebeského Otce

a prosí za naše vykoupení.

25. Pokračování vznešené oběti Ježíšovy a vznešené spoluoběti Mariiny ve mši svaté

přijímáním celebrujícího kněze, čímž je svět zaléván světlem

vyzařujícím z nejsvětějšího obličeje Ježíšova.

PÁTEK – třetí část bolestných tajemství

26. Ježíš nesl těžký kříž bolestnou cestou na Golgothu.

27. Bolestné ukřižování, tříhodinový smrtelný zápas

a vznešená smrt našeho Pána Ježíše Krista.

28. Probodení Ježišova boku Longinovým kopím.

29. Duchovní smrt Panny Marie pod křížem Ježíšovým na Golgothě.

30. Zrození Církve z nejsvětějšího probodeného Srdce Ježíšova

a neposkvrněného spoluprobodeného Srdce Mariina.

SOBOTA – slavná tajemství

31. Slavné vzkříšení Syna Božího.

32. Podivuhodné nanebevstoupení Syna Božího.

33. Seslání Ducha svatého na sbor apoštolů a přesvatou Matku Boží.

34. Nesmrtelnost, zesnutí a slavné nanebevzetí přesvaté Matky Boží s tělem i duší.

35. Korunování přesvaté Matky Boží na nebesích za Paní a Královnu všeho tvorstva.

E)  Závěrečné modlitby

Buď pozdravena, Maria, Dcero Boha Otce, ….

Buď pozdravena, Maria, Matko Boha Syna, ….

Buď pozdravena, Maria, Nevěsto Boha Ducha svatého, ….

Buď pozdravena, Maria, Chráme a Stánku nejsvětější Trojice, ….

Modlitba ke cti sv. Josefa

Pamatuj na nás, svatý Josefe,

a pomáhej nám svou mocnou přímluvou

u Syna Božího, tobě svěřeného,

a zjednávej nám i přímluvu nejblahoslavenější

Panny Marie, tobě zasnoubené,

neboť ona je Matkou toho,

jenž s Otcem i Duchem svatým žije a kraluje

po všechny věky věků. Amen.

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství,

živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!

K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,

k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce

v tomto slzavém údolí.

A proto, Orodovnice naše,

obrať k nám své milosrdné oči

a Ježíše, požehnaný plod života tvého,

nám po tomto putování ukaž,

ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria. Amen.

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,

abychom hodni byli zaslíbení Kristových.

Modleme se:

Bože, tvůj jednorozený Syn

nám svým životem, smrtí a vzkříšením

získal věčnou spásu.

Dej nám, prosíme,

když v posvátném kajícném růženci blahoslavené Panny Marie

o těchto tajemstvích rozjímáme,

abychom podle nich také žili

a dosáhli toho, co slibují.

Skrze téhož Krista, našeho Pána. Amen.

20. února 2017 úmrtní den ctihodné Hyacinty Martové (+ 20.2. 1920 v Lisabonu),  malé vizionářky z Fatimy

Modlitbu kajícného růžence z Fatimy v tomto významném výročí zjevení nejbahoslavenější Panny Marie všem doporučuje a k tomu žehná ve jménu Nejsvětější trojice – biskup Lohelius Koráb can. reg.

——————————————————————————————————————————————————–

Před Antikristem vystoupí apoštolové konce času

Apoštoly konce času budou pravděpodobně svatí a apoštolsky působící misionáři s úlohou pozvednout v lidu religiózní život a zvěstovat nadcházející příchod Antikrista.

Svatý František z Pauly je nazývá rytíři kříže. 13. srpna 1469 napsal Simonu z Limeny panu z Montalti, dopis, v němž zmínil velkého monarchu v konečné periodě světa, a dodal: „Pak bude založen nový řád, řád Cruciferi (Nositelů kříže), protože jeho členové budou mít na praporcích kříž. Zmíněný řád se bude skládat ze tří skupin: První skupinou jsou ozbrojení rytíři, druhu skupinou kněží, a třetí pečovatelé. Křižáci přivedou ke Kristu mohamedány, bludaře a špatné křesťany.“ Řečený řád má být podle svatého Františka z Pauly posledním religiózním řádem, který v Církvi vznikne.

Také Matka Boží v La Salettě zmiňuje ve svém tajemství Melánii 19. září 1846 „apoštoly konce času“ a později jí předala pro apoštoly stanovy. Roku 1878 poslal papež Lev XIII. zmíněnou vizionářku na svatou horu v La Salette, aby tam podle přání Matky Boží založila řád. Vyskytly se však překážky, takže řád nebyl uveden do života.

Také paní Marii Mesminové z Bordeaux, která po léta vlastní plačící a nejnověji i libou vůni šířící sošku Matky Boží, Nejsvětější Panna – když se jí patnáctkrát zjevila v Růžencové kapli Notre Dame v Bordeaux (1919) – sdělila stanovy pro apoštoly konce času a pravidla pro sirotčince, kde dotyční apoštolové mají být vychováni. Pravidla, jimiž bude položen základ nové budoucnosti světa a obnova všech věcí, měla paní Mesminová předložit Církvi.

Na apoštoly konce času se možná vztahují také Kristova slova k řeholnici Benigně Consolatě Ferrerové († 1916) v italském klášteře v Como: „Chci, aby lidská společnost povstala nanovo a toto vzkříšení má být dílem mé lásky. … Svět spěchá do propasti, ale zadržím jej v jeho závratném běhu malou skupinou velkomyslných duší, bojujících pod mým vedením.“

Holzhauser říká, že předchůdce bude hlásat příchod Antikrista, údajně přicházejícího

mesiáše a jeho vystoupení v zemi blízko moře.

Svatý Irenej, lyonský biskup († 202), k tomu říká, že předchůdce Antikrista bude Židům v celém světě ohlašovat příchod jejich mesiáše a vyzývat je putovat za ním.110 Tentýž předchůdce bude lidi dokonce svádět k uctívání Antikrista, jmenovitě zdánlivými zázraky.

Svatý evangelista Jan praví: „A sváděla ty, kteří přebývají na zemi, skrze divy, které jí bylo dáno činiti před šelmou.“ „Aby učinili obraz té šelmy, která má ránu od meče a ožila.“ „I činila divy veliké, takže způsobila, aby i oheň s nebe sestoupil na zem před lidmi.“ Tím tedy předchůdce Antikrista napodobí proroka Eliáše, na jehož slova rovněž opakovaně dštil z nebe oheň (4 Král 1,10). Lžiprorok vyšle do světa mnoho apoštolů.

Svatý papež Řehoř Veliký vysvětluje, že celá armáda kněží bude Antikristovi připravovat cestu.

Svatá Hildegarda k tomu říká: „Antikristovy bludy budou svobodně hlásat falešní učitelé. Pak bude nevědomost v křesťanské víře tak veliká, že lidé upadnou do pochybností, mají-li ji uznat za Boží.“

Také sestra Mechtilda (ze 13. století) říká, že v čase Antikrista začne působit kazatelský řád. Jeho členy popisuje následovně: Nosí dvojí oděv; spodní je bílý a svrchní červený s opaskem. Vousy a vlasy mají nestříhané a chodí bosí kromě těch největších mrazů; pak si obouvají červené topánky s bílými řemínky. Nemají vlastní obydlí a jsou všude hosty. Rovněž nemají majetek a není jim dovoleno vlastnit zlato nebo stříbro. Každý z nich stále nosí bílou nebo červenou na píď dlouhou berličku. Na jedné straně je zobrazeno Kristovo utrpení, na druhé Jeho Nanebevstoupení. Hůlku nosí před sebou jako kříž. Na delších cestách mohou dovoleno jet na oslu. Mají jíst a pít všechno, co se jim podá, kromě masa. Když jim není podán chléb, mají o něj pokorně prosit. Jakmile si lidé povšimnou jejich svatého života, budou jim ochotně dávat všechno potřebné k živobytí, a to jak stravu, tak i oblečení. Nikdy nemají nocovat u vdovy. Žádný z členů řádu nemá být mladší než 24 let, mají být zdraví a absolvovat vyšší studia, mají být kněžími, zpovědníky a dobrými kazateli. Kamkoli přijdou, je jim dovoleno sloužit mši svatou, kázat a zpovídat. Budou po třicet let působit nerušeně; pak přijde Antikrist. Pomocí rafinované lsti i zlata se mu podaří získat vliv na světské panovníky. Jakmile se Antikrist zmocní světovlády, budou členové řádu vykonávat svůj úřad již jen s nebezpečím života. Mnozí lidé, s nimiž se tito mužové stýkali, zemřou jako svatí mučedníci. Mnoho Židů i pohanů přijme od řádových bratrů svatý křest, což Antikrista nesmírně rozzlobí

a proto bude přísně zakázáno naslouchat jejich kázání. Jakmile přijdou Antikristovi pohůnci, budou jako první vraždit právě tyto kazatele. Zlí se budou radovat, dobří plakat. Stoupenci svatých mužů budou lapáni a bičováni; poté sťati a jejich těla vhozena do vody, nebo budou umučeni jinými krutými způsoby.

Také svatý Vincenc Ferrerský (1350-1419) ohlásil apoštoly konce času. Říká, že přijdou apoštolští muži, chudí, prostí, mírní a pokorní, kteří nebudou mít nic jiného než své rty k mluvení jako Ukřižovaný Ježíš, a sami sebe zapomenou v ustavičném hlásání Boží slávy.

Svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu (1673-1716), francouzský apoštolský misionář a velký ctitel Matky Boží, prorokoval: „Vzdělání a výchova velkých světců, kteří přijdou ke konci času, jsou vyhrazeny Matce Boží. Tito velcí světci převýší svatost ostatních světců tak, jako libanonské cedry převyšují okolní křoviny. Tyto velké duše, plné milosti a horlivosti, jsou vyvoleny odporovat nepřátelům Boha, kteří se budou všude hemžit. Světci slovem i vlastním příkladem přivedou celý svět ke skutečnému uctívání Panny Marie. To jim vyvolá početné nepřátele, ale přinese i mnoho požehnání. Sdělení, že tyto velké světce vychová Matka Boží, je v až nápadné shodě se dvěma následující skutečnostmi: Melanii, vizionářce z La Saletty, a paní Marii Mesminové z Bordeaux předala Matka Boží stanovy pro apoštoly konce času s tím, že je mají předložit církevním úřadům.

(Z knihy Antikrist,  Prof. Franz Spirago 1931)

_________________________________________

——————————————————————————————————————————————————————-

NOVINKA

Život proroka Eliáše

a původ karmelitánského řádu

  Brož. 250 str. ;  cena 230 Kč

  Sacer Propheticus et Elianus Ordo Fratrum
  Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo

  Z HISTORICKÝCH I SOUČASNÝCH PRAMENŮ SESTAVIL A DOPLNIL

  LOHELIUS KORÁB

  ————————————————————————————————

  Život svatého proroka Eliáše podle knihy Speculum Carmelitarum

O založení Řádu z hory Karmel

Kniha prvních mnichů

Řehole Řádu bratří Panny Marie Karmelské

Karmelitánský řádový kalendář

Životopisy řádových světců

Kláštery

Škapulíř Panny Marie

Terciáři

Karmelitánský obřad mše svaté

___________________________________________________________________________________________________