Home

„Antikristův předchůdce (falešný prorok) bude ten, kdo ze sebe udělá všeobecného biskupa; zběh pravdy a desertér svého primátu.“ Sv. Řehoř Veliký

________________________________________________________________________________________________________________________

Problémy s novými svátostmi

Studie dokládá že nové rity svěcení z roku 1968 od Pavla VI jsou v rozporu s dogmatickým a tedy závazným učením Pia XII obsaženým v konstituci Sacramentum oridnis. Vzhledem k tomu, že v posledních 50 letech se diskutuje pouze o změně mešního ritu je důležité připomenout, že k řádnému a platnému sloužení mše patří jako jedna z podmínek také platně vysvěcený kněz. Je politováníhodné, že touto otázkou se konzervativci a indultní skupiny jako FSSPX , FSSP aj. nikdy nezabývaly. Pokoncilní zkáza římské církve byla po zničení katolické nauky dovršena právě změnou ritů svátostí. Tato studie má za úkol doplnit mezeru v této závažné otázce.
Celá studie k dispozici ke stažení : Pontificalis

____________________________________________________________________________________________________________________
Ite et vos…

Oznámení o možnosti externího studia theologie

Jděte i vy na mou vinici (Mt 20,7a), říká v jednom podobenství Kristus ústy vinaře těm, které nikdo nenajal a oni prostáli na tržišti skoro celý den. V našich časech velikého odpadnutí dochází k zatemňování starobylé katolické víry modernistickými výmysly, nedostává se skutečně katolicky smýšlejících a jednajících kněží a řeholníků, ztrácejí se dříve naprosto samozřejmé katechismové i biblické znalosti, a to nemluvím o theologii, filosofii, liturgii a latině. Tyto věci je třeba uchovávat v živé paměti, aby se neztratily úplně. Proto bych se rád věnoval ve větší míře než dřív novým kněžským i řeholním povoláním. Kdo by se chtěl zapojit do práce na vinici Páně pro zachování a rozšíření katolické víry, ať se u mě písemně přihlásí, společně jeho případné povolání ke kněžskému nebo řeholnímu životu probereme a může u mě externě studovat všechno, co je k takovému životu nezbytné. Podmínkou je zbožnost v katolickém smyslu a ochota k oběti, jakož i dobrý úmysl konat všechno ke větší cti a slávě Boží a ke spáse nesmrtelných lidských duší. Mailová adresa: covert@seznam.cz

+ Lohelius Koráb, can. reg.

biskup-ordinář katolických sedisvakantistů

regionu nejsvětějšího Spasitele světa

____________________________________________________________________________________________________________________

„Vídám“ tolik DUCHOVNÍCH V KLATBĚ, kteří si toho ani nevšimnou, nebo jak se zdá ani o tom nevědí. A přesto jsou v klatbě, ježto se míchají do záležitostí, navazují styky nebo se drží názorů, na které jest KLATBA. Takové vídávám ZASTŘENÉ MLHOU, která je odlučuje od ostatních. Z toho jest viděti, JAK PŘÍSNĚ BERE BŮH VÝROKY, PŘÍKAZY A ZÁKAZY HLAVY CÍRKVE. A jak je udržuje v PLATNOSTI, i když lidé se o ně nestarají, je popírají a tropí si z nich posměch.Ct. Anna Kateřina Emmerichová

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NEPŘIDÁŠ SE K VĚTŠINĚ, PÁCHÁ-LI ZLO (2M 23,2)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ke svátku Seslání Ducha svatého dojde k několika změnám. Pod záložkou Křesťanská praxe najdete aktuální výzvu pod názvem Modlitební křížové tažení za sedm darů Ducha svatého (rok 2018). Kdo z vás byste chtěli, po celý rok se věnujte společně se mnou úctě Ducha svatého a vyprošování jeho darů pro celou svatou Církev katolickou, zvláště pro její věrný ostatek. K textu je připojena také novéna čili devítidenní přípravná pobožnost a text z mé pomůcky Stručné katecheze. Tam najdete shrnuté učení o Duchu svatém včetně vysvětlení nauky o vycházení Ducha svatého z Otce i Syna a nauky o milosti Boží a dobrých skutcích, které jsou jednou z hlavních překážek pro jednotu křesťanů ve vztahu k pravoslavným a k protestantům. Staňte se i vy věrnými ctiteli a služebníky Ducha svatého a sami uvidíte výsledek. Brzy bude přidána i litanie k Duchu svatému.

Pod záložkou Theologie najdete na pokračování dílo Rukověť křesťanského rytíře od Erasma Rotterdamského, který u nás zůstává stále jakoby ve stínu, přestože si zaslouží pozornost pro svou velikou učenost i hlubokou křesťanskou zbožnost. toto dílo dosud nebylo přeloženo do češtiny. Každý z katolických křesťanů musí být studentem a vojákem, chce-li obstát v duchovním boji, který se odehrává v hlavách a srdcích lidí a který zvláště v našich časech nabývá na závažnosti v zápase o zachování katolické víry a její obhajobu v zesvětštělé společnosti našeho národa.

Na pokračování pod záložkou Duchovní četba nově se objeví dílo O vládě Boží nad světem, které napsal ctihodný Salvián (+ kolem r. 480) a které jakoby navazuje na dílo O obci Boží od sv. Augustina (ve stejné záložce). Vysvětluje se v něm, jakým způsobem božská prozřetelnost řídí svět, proč se na této zemi projevuje zlo, a dává z křesťanského pohledu odpovědi na další otázky, jež jsou zajímavé i pro dnešního člověka.  

+ bp. Lohelius Koráb

_______________________________________________________________________

HŘÍCH PROTI DUCHU SVATÉMU:
poskytovat víru otci lži jako učiteli pravdy

Duch Svatý je každopádně Duchem pravdy. Jestliže tedy někdo ze slabosti nebo nepochopením takto pochybil, pak může před Bohem nalézt ještě nějakou omluvu.
Kdo ale odporuje pravdě ve zlovolném smýšlení a odvrací se od ní, ten hřeší nejzávažněji proti Duchu Svatému.
Právě toto získalo v naší době takovou převahu, že nabýváme dojem, jakoby nastávaly ony poslední a nejhorší doby a okolnosti, které předpověděl apoštol Pavel, kdy lidé – z nejvýš spravedlivého soudu Božího – zaslepení budou lež považovat za pravdu. a „knížeti tohoto světa“, který je lhářem a otcem lži, budou věnovat víru zároveň jako učiteli pravdy:
„Proto nechá na ně Bůh působit sílu klamu, takže uvěří lži.“  (2.Sol. 2,11)

„V pozdějších dobách odpadnou někteří od víry a přidrží se svůdných duchů a ďábelských nauk.“
(1. Tim. 4,1)

(Lev XIII.  DIVINUM ILLUD MUNUS – encyklika o Duchu Svatém,  9.5. 1897)

——————————————————————————————————————————————————–

Před Antikristem vystoupí apoštolové konce času

Apoštoly konce času budou pravděpodobně svatí a apoštolsky působící misionáři s úlohou pozvednout v lidu religiózní život a zvěstovat nadcházející příchod Antikrista.

Svatý František z Pauly je nazývá rytíři kříže. 13. srpna 1469 napsal Simonu z Limeny panu z Montalti, dopis, v němž zmínil velkého monarchu v konečné periodě světa, a dodal: „Pak bude založen nový řád, řád Cruciferi (Nositelů kříže), protože jeho členové budou mít na praporcích kříž. Zmíněný řád se bude skládat ze tří skupin: První skupinou jsou ozbrojení rytíři, druhu skupinou kněží, a třetí pečovatelé. Křižáci přivedou ke Kristu mohamedány, bludaře a špatné křesťany.“ Řečený řád má být podle svatého Františka z Pauly posledním religiózním řádem, který v Církvi vznikne.

Také Matka Boží v La Salettě zmiňuje ve svém tajemství Melánii 19. září 1846 „apoštoly konce času“ a později jí předala pro apoštoly stanovy. Roku 1878 poslal papež Lev XIII. zmíněnou vizionářku na svatou horu v La Salette, aby tam podle přání Matky Boží založila řád. Vyskytly se však překážky, takže řád nebyl uveden do života.

Také paní Marii Mesminové z Bordeaux, která po léta vlastní plačící a nejnověji i libou vůni šířící sošku Matky Boží, Nejsvětější Panna – když se jí patnáctkrát zjevila v Růžencové kapli Notre Dame v Bordeaux (1919) – sdělila stanovy pro apoštoly konce času a pravidla pro sirotčince, kde dotyční apoštolové mají být vychováni. Pravidla, jimiž bude položen základ nové budoucnosti světa a obnova všech věcí, měla paní Mesminová předložit Církvi.

Na apoštoly konce času se možná vztahují také Kristova slova k řeholnici Benigně Consolatě Ferrerové († 1916) v italském klášteře v Como: „Chci, aby lidská společnost povstala nanovo a toto vzkříšení má být dílem mé lásky. … Svět spěchá do propasti, ale zadržím jej v jeho závratném běhu malou skupinou velkomyslných duší, bojujících pod mým vedením.“

Holzhauser říká, že předchůdce bude hlásat příchod Antikrista, údajně přicházejícího

mesiáše a jeho vystoupení v zemi blízko moře.

Svatý Irenej, lyonský biskup († 202), k tomu říká, že předchůdce Antikrista bude Židům v celém světě ohlašovat příchod jejich mesiáše a vyzývat je putovat za ním.110 Tentýž předchůdce bude lidi dokonce svádět k uctívání Antikrista, jmenovitě zdánlivými zázraky.

Svatý evangelista Jan praví: „A sváděla ty, kteří přebývají na zemi, skrze divy, které jí bylo dáno činiti před šelmou.“ „Aby učinili obraz té šelmy, která má ránu od meče a ožila.“ „I činila divy veliké, takže způsobila, aby i oheň s nebe sestoupil na zem před lidmi.“ Tím tedy předchůdce Antikrista napodobí proroka Eliáše, na jehož slova rovněž opakovaně dštil z nebe oheň (4 Král 1,10). Lžiprorok vyšle do světa mnoho apoštolů.

Svatý papež Řehoř Veliký vysvětluje, že celá armáda kněží bude Antikristovi připravovat cestu.

Svatá Hildegarda k tomu říká: „Antikristovy bludy budou svobodně hlásat falešní učitelé. Pak bude nevědomost v křesťanské víře tak veliká, že lidé upadnou do pochybností, mají-li ji uznat za Boží.“

Také sestra Mechtilda (ze 13. století) říká, že v čase Antikrista začne působit kazatelský řád. Jeho členy popisuje následovně: Nosí dvojí oděv; spodní je bílý a svrchní červený s opaskem. Vousy a vlasy mají nestříhané a chodí bosí kromě těch největších mrazů; pak si obouvají červené topánky s bílými řemínky. Nemají vlastní obydlí a jsou všude hosty. Rovněž nemají majetek a není jim dovoleno vlastnit zlato nebo stříbro. Každý z nich stále nosí bílou nebo červenou na píď dlouhou berličku. Na jedné straně je zobrazeno Kristovo utrpení, na druhé Jeho Nanebevstoupení. Hůlku nosí před sebou jako kříž. Na delších cestách mohou dovoleno jet na oslu. Mají jíst a pít všechno, co se jim podá, kromě masa. Když jim není podán chléb, mají o něj pokorně prosit. Jakmile si lidé povšimnou jejich svatého života, budou jim ochotně dávat všechno potřebné k živobytí, a to jak stravu, tak i oblečení. Nikdy nemají nocovat u vdovy. Žádný z členů řádu nemá být mladší než 24 let, mají být zdraví a absolvovat vyšší studia, mají být kněžími, zpovědníky a dobrými kazateli. Kamkoli přijdou, je jim dovoleno sloužit mši svatou, kázat a zpovídat. Budou po třicet let působit nerušeně; pak přijde Antikrist. Pomocí rafinované lsti i zlata se mu podaří získat vliv na světské panovníky. Jakmile se Antikrist zmocní světovlády, budou členové řádu vykonávat svůj úřad již jen s nebezpečím života. Mnozí lidé, s nimiž se tito mužové stýkali, zemřou jako svatí mučedníci. Mnoho Židů i pohanů přijme od řádových bratrů svatý křest, což Antikrista nesmírně rozzlobí

a proto bude přísně zakázáno naslouchat jejich kázání. Jakmile přijdou Antikristovi pohůnci, budou jako první vraždit právě tyto kazatele. Zlí se budou radovat, dobří plakat. Stoupenci svatých mužů budou lapáni a bičováni; poté sťati a jejich těla vhozena do vody, nebo budou umučeni jinými krutými způsoby.

Také svatý Vincenc Ferrerský (1350-1419) ohlásil apoštoly konce času. Říká, že přijdou apoštolští muži, chudí, prostí, mírní a pokorní, kteří nebudou mít nic jiného než své rty k mluvení jako Ukřižovaný Ježíš, a sami sebe zapomenou v ustavičném hlásání Boží slávy.

Svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu (1673-1716), francouzský apoštolský misionář a velký ctitel Matky Boží, prorokoval: „Vzdělání a výchova velkých světců, kteří přijdou ke konci času, jsou vyhrazeny Matce Boží. Tito velcí světci převýší svatost ostatních světců tak, jako libanonské cedry převyšují okolní křoviny. Tyto velké duše, plné milosti a horlivosti, jsou vyvoleny odporovat nepřátelům Boha, kteří se budou všude hemžit. Světci slovem i vlastním příkladem přivedou celý svět ke skutečnému uctívání Panny Marie. To jim vyvolá početné nepřátele, ale přinese i mnoho požehnání. Sdělení, že tyto velké světce vychová Matka Boží, je v až nápadné shodě se dvěma následující skutečnostmi: Melanii, vizionářce z La Saletty, a paní Marii Mesminové z Bordeaux předala Matka Boží stanovy pro apoštoly konce času s tím, že je mají předložit církevním úřadům.

(Z knihy Antikrist,  Prof. Franz Spirago 1931)

_________________________________________

—————————————————————————————————————————————————-

 

 

Život proroka Eliáše

 

a původ karmelitánského řádu

Brož. 250 str. ;  cena 230 Kč

Sacer Propheticus et Elianus Ordo Fratrum
Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo

Z HISTORICKÝCH I SOUČASNÝCH PRAMENŮ SESTAVIL A DOPLNIL

LOHELIUS KORÁB

————————————————————————————————

Život svatého proroka Eliáše podle knihy Speculum Carmelitarum

O založení Řádu z hory Karmel

Kniha prvních mnichů

Řehole Řádu bratří Panny Marie Karmelské

Karmelitánský řádový kalendář

Životopisy řádových světců

Kláštery

Škapulíř Panny Marie

Terciáři

Karmelitánský obřad mše svaté

___________________________________________________________________________________________________